Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Burmistrz - Kazimierz Jańczuk

Sekretariat pok nr. 82 (I piętro): 22 484 23 10

Burmistrz przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 13.00-17.00. 

Zapisy interesantów do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna:

- telefonicznie: 22 484 23 05

- e-mailem: kancelaria@konstancinjeziorna.pl

- osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca - stanowisko Kancelaria/Informacja

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

Do zakresu zadań Burmistrza Gminy należy przede wszystkim:

1) kierowanie Urzędem;

2) reprezentowanie Gminy;

3) przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej;

4) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

5) podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w granicach udzielonego upoważnienia, w tym podpisywanie umów i zaciąganie zobowiązań;

6) podejmowanie niemajątkowych decyzji związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów kierowanych do osób prawnych i fizycznych;

7) nadzorowanie realizacji zadań zleconych;

8) upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4;

9) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy;

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy - nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów;

11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;

12) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;

13) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy,

14) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy:

a) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;

b) kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

15) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

16) informowanie Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego;

17) przedkładanie Wojewodzie w terminie 7 dni podjętych uchwał Rady Miejskiej;

18) przedkładanie Wojewodzie aktów ustanawiających przepisy porządkowe w terminie 2 dni od ich ustanowienia;

19) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia;

20) współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Samorządem Powiatowym, samorządami gmin oraz organami administracji rządowej;

21) składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań należących do kompetencji Burmistrza;

22) nadzorowanie:

a) Wydziału Finansowego,

b) Wydziału Planowania Przestrzennego,

c) Biura Prawnego,

d) Biura Zarządzania Kryzysowego,

e) Straży Miejskiej,

f) Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej,

g) Biura Zamówień Publicznych,

h) Audytora Wewnętrznego,

i) Wieloosobowego stanowiska ds. Kadr,

j) gminnego podmiotu leczniczego;

23) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a) Zastępcami Burmistrza,

b) Sekretarzem,

c) Skarbnikiem,

d) Audytorem Wewnętrznym,

e) radcami prawnymi,

f) osobami pracującymi na samodzielnych stanowiskach z wyjątkiem osób podległych bezpośrednio Zastępcom Burmistrza;

24) koordynacja przygotowań i realizacji budżetu Gminy;

25) współpraca z komitetami społecznymi;

26) współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i młodzieżowymi;

27) współpraca z organizacjami zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną na terenie gminy,

28) współpraca z policją;

29) tworzenie referatów w ramach istniejących wydziałów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Urzędu;

30) zatwierdzenie struktury i podziału obowiązków w wydziałach, biurach, referatach, zespołach i samodzielnych stanowiskach.

Autor: Autor: PWZ

2014-09-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer