Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

I Zastępca Burmistrza - Ryszard Machałek

Sekretariat pok nr. 82 (I piętro): 22 484 23 10

E-mail: sekretariat@konstancinjeziorna.pl

Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 13.00-17.00.


Zapisy interesantów:

- telefonicznie: 22 484 23 05

- e-mailem: kancelaria@konstancinjeziorna.pl

- osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca - stanowisko Kancelaria/Informacja

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.


I Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad:

a) Wydziałem Dróg Gminnych,
b) Wydziałem Inwestycji i Remontów,
c) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
d) Biurem Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
e) Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
f) Zakładem Gospodarki Komunalnej,
g) Biurem Komunikacji Społecznej,
h) Stanowiskiem ds. przeciwpożarowych,
i) Konstancińskim Domem Kultury,
j) Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.


I Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi w imieniu Burmistrza Gminy niżej wymienione sprawy i wydaje decyzje administracyjne:

1) udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej w zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;

2) wydawania poświadczeń/referencji dla wykonawców;

3) udzielania odpowiedzi na wnioski, pisma mieszkańców, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji itp. W zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;

4) udzielania odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek samorządu terytorialnego;

5) wydawania obwieszczeń w zakresie tematyki nadzorowanych Wydziałów;

6) udzielania informacji w zakresie merytorycznym nadzorowanych Wydziałów;

7) wydawania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego;

8) wydawania oświadczeń o dostępie do drogi publicznej (gminnej);

9) wydawania uzgodnień projektów pod względem zgodności z decyzją lokalizacyjną i lokalizacją zjazdu;

10) wydawania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po uprzedni ni parafowaniu przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;

11) opiniowania stałej i czasowej organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych i zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu na wewnętrznych drogach gminnych;

12) podpisywania zleceń szczegółowych w ramach zawartych umów dotyczących:

- opracowania stałej i czasowej organizacji ruchu,

- równania i profilowania gminnych dróg gruntowych,

- remontów cząstkowych nawierzchni drogowych wykonywanych z elementów betonowych,

- zakupów, dostawy i wykonania oznakowania drogowego,

- remontu infrastruktury związanej z komunikacją publiczną,

- bieżącego utrzymania pasa drogowego wraz z odwodnieniem;

13) podpisywania wniosków:

- o wydanie (zmianę) warunków przyłączenia do sieci energetycznej, guzowej, telekomunikacyjnej itp.,

- o zawarcie (zmianę), rozwiązanie umów przyłączeniowych do sieci,

- o wydanie decyzji lokalizacyjnych w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń, które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego,

- o wydanie decyzji w sprawie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót budowlanych.

- o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zamierzeń zlokalizowanych w pasie drogowym,

- o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej,

- o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,

- o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,

- o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- dotyczących zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

- o wydanie decyzji odstępstwa od obowiązujących zakazów,

- o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- o wydanie decyzji w sprawie zgody na wycinkę drzew/krzewów,

- o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zamierzeń zlokalizowanych w strefie konserwatorskiej;

14) podpisywania dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego i inicjatyw lokalnych z wyłączeniem umów;

I 5) podpisywania pism związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych z wyłączeniem umów;

16) akceptowania zaliczek;

17) podpisywania faktur za wynajem lokali użytkowych w świetlicach administrowanych przez Gminę Konstancin-Jeziorna, na podstawie podpisanych uprzednio przez Burmistrza umów najmu ww. lokali;

18) podpisywania faktur za wynajem straganów handlowych;

19) podpisywania faktur za dzierżawę najem składników majątkowych gminy;

20) wydawania decyzji na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania tymi drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

21) wydawania decyzji na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opiat;

22) wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego i naliczanie odpowiednich opłat;

23) wydawania decyzji na lokalizację zjazdów z drogi gminnej;

24) wydawania postanowień będących odpowiedzią na wnioski w sprawie organizacji

ruchu w zakresie dostępu do drogi mających wpływ na ruch drogowy;

25) wydawania postanowień dotyczących wykorzystywania pasa drogowego w sposób szczególny (np. nagrywanie filmów);

26) przekazywania spraw do organów właściwych w określonej sprawie.


Autor: PWOS

2014-09-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer