Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Sekretarz i skarbnik

Sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna – wakat

Pok. nr 83 (pierwsze piętro)
tel.: 22 484 23 14

Sekretarz gminy sprawuje nadzór nad:

 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
 • Biurem Rady Miejskiej,
 • Urzędem Stanu Cywilnego,
 • Kancelarią,
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem Inspektora BHP.
Zakres zadań

Sekretarz gminy odpowiada za:

 • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością obsługi interesantów i załatwiania spraw wnoszonych do urzędu;
 • prowadzenie korespondencji kierowanej od burmistrza do Rady Miejskiej, instytucji oraz osób fizycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg, wniosków i listów mieszkańców oraz czuwanie nad terminowym udzielaniem na nie odpowiedzi;
 • sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu;
 • kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 • organizacja wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów, wyboru ławników sądów powszechnych;
 • obsługa mieszkańców w zakresie sporządzania i poświadczania dokumentów (za zgodność z oryginałem; własnoręczności podpisów, poświadczania autentyczności sporządzanych testamentów);
 • prowadzenie zbioru zarządzeń burmistrza gminy;
 • prowadzenie rejestru skarg oraz postępowań wyjaśniających;
 • sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych (ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych, przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundacje poniesionych wydatków);
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniowskich i studenckich oraz organizacja staży dla osób bezrobotnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją wniosków i interpelacji radnych kierowanych do burmistrza, przygotowywanie propozycji odpowiedzi;
 • opracowywanie okresowych analiz realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej;
 • udostępnianie informacji publicznej;
 • koordynacja oraz wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

 


 

Marta Niedzielska – skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna

Pok. nr 101 (pierwsze piętro)
tel.: 22 484 23 15
e-mail: mniedzielskaat[3][1]konstancinjeziorna [dot] pl

Skarbnik gminy zarządza:

 • Wydziałem Finansowym:
  • Referatem Podatków,
  • Referatem Budżetowym.
Marta Niedzielska
Zakres zadań

Skarbnik gminy odpowiada za:

 • przygotowanie organizacyjne Wydziału Finansowego do obsługi zadań kompetencyjnych burmistrza i Rady Miejskiej;
 • planowanie budżetowe zgodnie z przepisami o finansach publicznych, aktami prawa miejscowego;
 • bieżące kontrolowanie wykonywania uchwały budżetowej;
 • zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę;
 • kontrasygnowanie dokumentów, stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych zobowiązań majątkowych;
 • przygotowywanie dla Rady Miejskiej projektu uchwały budżetowej, sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań międzyokresowych i rocznych;
 • przestrzeganie równowagi i dyscypliny budżetowej;
 • utrzymywanie kierunków racjonalizacji wydatków budżetowych i poszukiwanie źródeł oszczędności;
 • stosowanie najkorzystniejszych sposobów alokacji środków budżetowych gminy;
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji wyodrębnionych budżetów przez jednostki podporządkowane;
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłat zobowiązań;
 • kształtowanie i propagowanie wśród pracowników odpowiedzialności za wydatki i dochody gminy,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową;
 • organizacyjne współuczestnictwo w wykorzystaniu funduszy pozabudżetowych do finansowania strategicznych zadań samorządu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

 


 

Katarzyna Żuber – zastępca skarbnika gminy Konstancin-Jeziorna

Pok. nr 100 (pierwsze piętro)
tel.: 22 484 23 40
e-mail: kzuberat[3][1]konstancinjeziorna [dot] pl

Zakres działania zastępcy skarbnika gminy to:

 • zastępowanie Skarbnika gminy podczas jego nieobecności w zakresie zadań wynikających z zakresu działania Skarbnika gminy,
 • kierowanie Wydziałem Finansowym.
Katarzyna Żuber

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/sekretarz-i-skarbnik


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/sekretarz-i-skarbnik

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2023-02/Marta%20Niedzielska%203.jpg?itok=ABVUkn-g
 • [3] https://www.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2021-05/Katarzyna%20%C5%BBuber.jpg?itok=YUiaq4MJ