Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Podatki i opłaty

Tu znajdziesz niezbędne informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym obowiązujących w gminie Konstancin-Jeziorna w 2024 r.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. I tak np. za 1 m kw. powierzchni użytkowej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność gospodarczą).

Podatek od środków transportowych

Bez zmian pozostaje także wysokość podatku od środków transportowych. W tym przypadku jego wysokość pozostała na poziomie sprzed dwunastu lat. W 2024 r. za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy o tych samych parametrach – 706,20 zł, a za autobus z 22 miejscami lub więcej – 2 000,90 zł.

Podatek rolny

Mamy dobrą informację także dla rolników. W październiku 2023 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2024 r., która jest podstawą obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z nią gospodarze zapłacą 187,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 375 zł za 1 ha fizyczny. 

Podatek leśny

Wzrósł natomiast podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2024 r. wynosi on 72,0346 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Płatność w ratach i na indywidualny rachunek 

Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). – Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak. – W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Przypominamy! Od 2020 r. płatności dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej nieruchomości. – Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków, które znajdą się w otrzymanych decyzjach podatkowych – dodaje kierownik Referatu Podatków magistratu.

Informacje i druki: Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina/Opłaty i podatki.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/podatki-i-oplaty


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/podatki-i-oplaty

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2022-04/podatek.jpg?itok=TVIjgmHL