Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


W środę 44. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

W najbliższą środę (7 września) odbędzie się 44. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Radni rozpatrzą kilkanaście projektów uchwał, w tym te dotyczące m.in. regulaminu Klubu Senior+ oraz wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1. Początek obrad o godz. 10.00.

Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zaplanowano na środę 7 września, znalazło się 26 punktów.

Co na posiedzeniu?

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna; ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m3 ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2022, a także regulaminu Klubu Senior+. 

Sesja w Internecie

Sesja tradycyjnie będzie transmitowana na żywo w Internecie (esesja.tv).

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 40, 41, 42 i 43 sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Konstancinie-Jeziornie.
 12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 110/6/12/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w  Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 767/7/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 451/8/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2022 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 8 nr 29 o powierzchni użytkowej 47,22 m2 znajdującej się w budynku wielorodzinnym wpisanej do księgi wieczystej nr WA1I/00021371/4.
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie.
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 181/6/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych, zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r. oraz uchwałą nr 312/8/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych – etap 3.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 501/8/37/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna – Komisji Spraw Obywatelskich.
 24. Korespondencja.
 25. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Materiały sesyjne

Materiały sesyjne są dostępne na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM.

Do pobrania
Załącznik Size
Porządek 44. sesji Rady Miejskiej 100.58 KB

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/w-srode-44-sesja-rady-miejskiej-konstancin-jeziorna


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/w-srode-44-sesja-rady-miejskiej-konstancin-jeziorna

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-08/sesja%2044.JPG?h=d47b5705&itok=5Sbb_lBh