Gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację w kwocie 13 987,20 zł na realizację projektu pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku”.

Zadanie realizowane było przez gminę na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 2208/22/OZ/DA z dnia 29 lipca 2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem projektu był odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Projekt polegał na bezpiecznym dla zdrowia ludzi usunięciu wyrobów zawierających azbest i zdeponowaniu ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie. W trakcie realizacji projektu usunięto płyty azbestowo-cementowe płaskie oraz faliste, stosowane w budownictwie. Płyty te były zastosowane jako pokrycia dachowe w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

Usunięcie azbestu, którego szkodliwość wynika z wydalania do atmosfery, a następnie wdychania przez człowieka kancerogennych pyłów i włókien azbestowych. powoduje wizualną i społeczną rewitalizację obszaru gminy, poprawia jakość życia jej mieszkańców oraz wpływa pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej.

Zadanie pod nazwą: „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13 987,20 zł.

Loga Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej