Projekt pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska – Pułaskiego” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 38/06/0W/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych.

Możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia oraz wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej, ponieważ rejon inwestycji nie posiadał sieci wodociągowej, a jakość wód pitnych pobieranych ze studni była zła. Na obszarze objętym projektem wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonaną metodą mikrotunelingu. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonanych 2 732 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Kwota pożyczki: 3 000 000,00 zł.

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim