W dniu 14 listopada 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki nr 0137/14/OW/P na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Inwestycja dofinansowana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 354 460,00 zł.

System kanalizacyjny został zaprojektowany jako grawitacyjno-tłoczny z PVC SN8 (kanały grawitacyjne) i PE 100 TS lub RC SDR11 (kanały tłoczne). W projekcie przewidziana była budowa 4 przepompowni ścieków sanitarnych, zlokalizowanych w Parceli przy ul. Baczyńskiego (P-3 i P-5), ul. Podlaskiej (P-6) i Grzybowskiej (P-7). Projekt przewidywał wykonanie podejść do przyłączenia działek budowlanych.

Przeważająca część inwestycji została wykonana w technologii wykopów otwartych. Jedynie przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową, przejścia pod przepustami melioracyjnymi oraz zbliżenia do cennych egzemplarzy drzew wykonane zostały metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Głównym celem projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych.

Przeprowadzona inwestycja stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia.

Kwota pożyczki: 1 354 460,00 zł

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim