Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Stypendia szkolne – do 15 września można składać wnioski

Od 1 do 15 września można w konstancińskim magistracie składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2022/2023. Pomoc finansowa na zakup m.in. podręczników czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych przysługuje uczniom z gminy Konstancin-Jeziorna, w tym także obywatelom Ukrainy, którzy są w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej.

 

Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających w gminie Konstancin-Jeziorna, także obywateli Ukrainy, ma charakter socjalny. Wypłacane jest z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna. A przysługuje dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów. 

Dla kogo?

Ta forma pomocy finansowej skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W tym roku jest to kwota netto 600 zł miesięcznie, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – 345 zł za 1 ha przeliczeniowy (warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się również uczniowie z Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym przypadku wiosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Ukraińcy, którzy nie pracują zawodowo, zamiast zaświadczenia o dochodach składają oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej. Pozostałe warunki przyznania stypendium szkolnego są takie same jak w przypadku obywateli polskich. 

Na co?

Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu m.in.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Terminy

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77), w sekretariatach szkół podstawowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl zakładka: Przewodnik interesanta). Na ich złożenie jest czas do 15 września (Biuro Obsługi Mieszkańca – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00). Więcej informacji udziela Jolanta Kanabus z Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu (tel. 22 484 24 32).


Розпочато прийом заяв на отримання стипендії на 2022/2023 навчальний рік. Кінцевий термін їх подання – 15 вересня в Уряді міста та гміни Констанцин-Єзьорна – з понеділка по п'ятницю, з 9.00-15.00. За фінансову допомогу учні гміни Констанцин-Єзьорна можуть придбати підручники, зошити або використати їх на покриття витрат на освітні заняття.

Шкільна стипендія для учнів, які проживають у гміні Констанцин-Єзьорна – в тому числі для громадян України, виплачується з бюджету гміни Констанцин-Єзьорна. Вона доступна дітям і підліткам, які навчаються в державних і приватних навчальних закладах, а також для учнів коледжів.

Для кого?

Ця форма матеріальної допомоги спрямована на людей, які опинилися у скрутному сімейному чи матеріальному становищі, спричиненому низьким доходом на одну особу в сім’ї. Цього року це сума 600 злотих нетто на місяць, а у випадку управління фермерським господарством – 345 злотих за 1га (варто пам’ятати, що дохід – це сума місячних заробітків за місяць, що передує подачі заявки).

Студенти з України, перебування яких у Польщі вважається законним на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, також можуть претендувати на отримання шкільної стипендії. У цьому випадку заявку подає уповноважена особа, її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною. Українці, які не працюють, замість довідки про доходи подають декларацію про сімейний стан та доходи. Інші умови отримання шкільної стипендії такі ж, як і для громадян Польщі.

На що?

Стипендія є відшкодуванням витрат на придбання, зокрема: зошитів, підручників, навчальних посібників, спортивного одягу, а також оплати навчальних курсів, наприклад, мовних. Її виплачують після пред'явлення оригіналів рахунків або рахунків, виставлених на ім'я батька, законного опікуна або повнолітнього учня.

Терміни

Бланки заяв з необхідними додатками доступні для завантаження нижче та в паперовій версії в Уряді міста та гміни Констанцин-Єзьорна (вул. П'ясечинська 77), у секретаріатах початкових шкіл та в Бюлетені громадської інформації (bip.konstancinjeziorna.pl). , вкладка: Керівництво клієнта) . Кінцевий термін їх подання – 15 вересня (з понеділка по п'ятницю, 9.00-15.00). За додатковою інформацією звертайтеся до Йоланти Канабус з Департаменту Освіти, Культури та Охорони здоров’я муніципалітету Константина (тел. 22 484 24 32).


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/stypendia-szkolne-do-15-wrzesnia-mozna-skladac-wnioski