Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Stypendia szkolne – do 15 września można składać wnioski

fot. Freepik

Przypominamy! Do 15 września w konstancińskim magistracie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2023/2024. Pomoc finansowa, na zakup podręczników czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych, przysługuje uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium szkolne dla uczniów z gminy Konstancin-Jeziorna ma charakter socjalny. Wypłacane jest z budżetu samorządu, a przysługuje dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów. 

Dla kogo?

Ta forma pomocy finansowej skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W tym roku jest to kwota netto 600 zł miesięcznie, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – 345 zł za 1 ha przeliczeniowy (warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się również uczniowie z Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym przypadku wiosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Ukraińcy, którzy nie pracują zawodowo, zamiast zaświadczenia o dochodach składają oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej. Pozostałe warunki przyznania stypendium szkolnego są takie same jak w przypadku obywateli polskich. 

Na co?

Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu m.in.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Terminy

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77), w sekretariatach szkół podstawowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl zakładka: Przewodnik interesanta). Na ich złożenie jest czas od 1 do 15 września (Biuro Obsługi Mieszkańca – w poniedziałki w godz. 9.00–17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00). Więcej informacji udziela Iwona Olczak z Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu (tel. 22 484 24 32).


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/stypendia-szkolne-do-15-wrzesnia-mozna-skladac-wnioski-0