13 listopada 2013 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Władzą Wdrażająca Programy Europejskie i tym samym przystąpiła do realizacji projektu pn. „Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego etap 2”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz budżetu państwa i budżetu gminy.

W ramach projektu nieodpłatne udostępniono 80 gospodarstwom domowym z terenu gminy Konstancin-Jeziorna komputery z dostępem do Internetu oraz przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Ponadto 60 komputerów zostało przekazane szkołom, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu projektu, realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców gminy, umożliwiła zdobycie nowych kompetencji, a w szerszej perspektywie wywarła pozytywny wpływ na zwiększenie spójności społecznej oraz pozwoliła stworzyć podwaliny pod budowę społeczeństwa funkcjonującego w realiach gospodarki opartej na wiedzy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 947 840,00 zł.
 

logo