22 października 2018 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i tym samym przystąpiła do realizacji projektu p.n. „Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” oraz budżetu państwa.

Projekt zakładał realizacje działań, które zwiększą liczbę oraz jakość usług świadczonych elektronicznie przez gminę. Celem realizacji projektu były udostępnienie na szeroką skalę e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania mogły funkcjonować z pełną sprawnością.

Wdrożone zostały następujące e-usługi:

  • Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  • Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób prawnych,
  • Elektroniczna obsługa podatku od środków transportu,
  • Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób fizycznych,
  • Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób prawnych,
  • Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób fizycznych,
  • Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób prawnych,
  • Elektroniczna obsługa opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Dzięki realizacji projektu interesanci przy użyciu sieci Internet otrzymują dostęp do wniosków, deklaracji, pism i dokumentów w wersji elektronicznej, a pracownicy urzędu mają możliwość usprawnienia jakości świadczonych usług.

Całkowita wartość projektu to 997 185,60 zł.

 

 napisy Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kolorze czarnym, z prawej strony prostokat w kolorze niebieskim, na nim 12 żółtych gwiazd w okręgu