Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 24 laptopy z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia nauki w trybie zdalnym. Trafią one do sześciu gminnych szkół podstawowych. Samorząd pozyskał na ten cel blisko 75 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program „Zdalna Szkoła+” organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji umożliwia gminom oraz powiatom sfinansować zakup tabletów oraz laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych zajęć.

Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę o powierzenie grantu z operatorem programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach umowy Gminie zakupiła za kwotę 74 304,00 złotych, 24 laptopy wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do nauki zdalnej. Komputery zostały przekazane do szkół podstawowych, a następnie wypożyczone – na czas zdalnego nauczania – uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu pandemii sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół w celu dalszego wspierania uczniów i nauczycieli.  

Znaki graficzne programu: od lewej trzy gwiazdy w kolorze czerwonym, żółtym i białym na niebieskim rombie, obok po prawej napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa w kolorze czarnym,  dalej na prawo biało-czerwona flaga i napis w kolorze czarnym Rzeczpospolita Polska, dalej na prawo znak graficzny z konturem Polski i wpisanymi weń elementami elektronicznymi, pionowa czarna kreska i napis w kolorze czarnym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, po prawej stronie napisy Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kolorze czarnym, z prawej strony prostokąt w kolorze niebieskim, na nim 12 żółtych gwiazd w okręgu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego