Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Konstancin-Jeziorna

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2 marca 2009 r. Rada Miejska Konstancina-Jeziorny przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Konstancin-Jeziorna do realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

5 sierpnia 2009 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z województwem mazowieckiem umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 Promocja gospodarcza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 85 %, wkład własny gminy: 15 %.

Co roku gmina Konstancin-Jeziorna podpisuje umowy o udzielenie dotacji Samorządowi Województwa Mazowieckiego, stanowiące wkład własny Gminy do projektu.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania na rzecz gmin województwa mazowieckiego biorących udział w przedsięwzięciu:

  • utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
  • wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • przekształcenia do postaci cyfrowej: zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, mpzp oraz studiów uwarunkowań;
  • utworzenie metadanych dotyczących przestrzennych zbiorów danych prowadzonych przez gminy;
  • uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na: zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną, wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli nieruchomości.

logo