Barwy i symbole samorządu | Konstancin-Jeziorna

Barwy i symbole samorządu

Herb gminy Konstancin-Jeziorna

Herb gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia w białym polu dąb o liściach zielonych i pniu brunatnym, ponad rzeką niebieską. Główną treścią symboliczną herbu jest letniskowy i uzdrowiskowy charakter miejscowości. Dąb symbolizuje liczne tereny zielone, czyste powietrze oraz leczniczy mikroklimat. Czyste powietrze symbolizuje także białe pole herbu. Rzeka to bezpośrednie nawiązanie do przepływających przez miasto rzek – Jeziorki i Małej oraz Wisły, stanowiącej wschodnią granicę gminy. Rzeka może być także odczytywana jako nawiązanie do wodolecznictwa – głównym czynnikiem leczniczym używanym w uzdrowisku jest solanka wykorzystywana w basenach i tężni. Ponadto Jeziorka zasilała zakład papierniczy w Jeziornie, wokół którego rozwinęła się osada, a później miasto Jeziorna – jedna z zasadniczych części dzisiejszego miasta. Projektantem herbu jest Julian Henisz, długoletni mieszkaniec i miłośnik Konstancina-Jeziorny, plastyk i malarz.

 

Sama forma dębu, gdzie w charakterystyczny sposób nie wyróżniono poszczególnych liści, ale całe ich grupy, inspirowana jest przedstawieniem herbu z fasady willi pod Dębem. Herb ten przedstawia w polu złotym (żółtym) dąb w barwach naturalnych. Przedstawienie to jest prawdopodobnie zniekształconym wizerunkiem herbu (mężowskiego) właścicielki willi, którą była Józefa z Iwaszkiewiczów hr. Dąmbska.

 

Obowiązujący herb gminy Konstancin-Jeziorna został przyjęty uchwałą nr 440/IV/27/2005 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/I/91 z dnia 5 kwietnia 1991 r. w sprawie herbu gminy Konstancin-Jeziorna.

Herb gminy
Chorągiew gminy Konstancin-Jeziorna

Barwami gminy Konstancin-Jeziorna są kolory wywodzące się z jej herbu: zielony, biały i błękitny, ułożone w poziomych, równoległych i równych pasach. Herb gminy Konstancin-Jeziorna umieszczony na płacie tkaniny w barwach gminy stanowi chorągiew gminy Konstancin-Jeziorna. Stosunek wysokości do długości flagi jest jak 5:8.

Chorągiew gminy

Użycie herbu i chorągwi gminy

Herb i chorągiew gminy Konstancin-Jeziorna stanowi własność gminy i podlega ochronie prawnej. Ich używanie nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym, godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes gminy. Herb i chorągiew mogą być używane wyłącznie w kształcie, kolorach i proporcjach zgodnych ze wzorami graficznymi przyjętymi w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 316/VIII/23/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w z dn. 29 stycznia 2021 r.)

Herb i chorągiew gminy mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek przez wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz osoby prawne, inne podmioty gospodarcze, instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe wyłącznie w celach niekomercyjnych. Rada Miejska może, czasowo lub na stałe, upoważnić osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do używania herbu gminy.

Umieszczenie herbu i chorągwi na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga zgody Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z tym, że:

  • warunkiem rozpatrzenia przez Radę Miejską sprawy używania herbu jest przedłożenie przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku;
  • zasady odpłatności na rzecz gminy za używanie herbu określają strony w umowie cywilno-prawnej;
  • Rada Miejska może odstąpić od ustalenia odpłatności.

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa instytucji, dane kontaktowe);
  • informację zawierającą przewidywany cel wykorzystania herbu i/lub chorągwi oraz projekt graficzny.

Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) lub przesłać mailem na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Rada Miejska może zawiesić lub cofnąć zgodę, jeżeli uprawniona osoba lub podmiot naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes gminy na szkodę.

Logo promocyjne

Logo promocyjne Konstancina-Jeziorny zostało opracowane w 2015 r. w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina”. Składa się z sygnetu (symbolizującego m.in. liść, kroplę lub ornament), nazwy Konstancin-Jeziorna oraz hasła – więcej niż uzdrowisko, które stanowi również slogan promocyjny. Kolor zastosowany w logo to zieleń (CMYK 82/0/86/0, RGB 69/188/93, Pantone 362C, #45BC5D). Nawiązuje on do rozwoju, przyrody i zdrowia. Logo występuje w układzie poziomym (główny) oraz pionowym.

Użycie logo gminy

Logo gminy jest znakiem graficznym chronionym prawami autorskimi, należącymi do gminy Konstancin-Jeziorna. Każdorazowe jego użycie wymaga pisemnej zgody burmistrza gminy. Osoby i instytucje zainteresowane wykorzystaniem logo proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – nr tel.: 22 484 24 40, e-mail: promocjaatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Logo promocyjne