Co to jest inicjatywa lokalna? | Konstancin-Jeziorna

Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna stanowi jedną z form współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego z mieszkańcami. Jej celem jest wspólne zrealizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na przedsięwzięcie, które jest istotne dla ich okolicy, mogą złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna o jego finansowe wsparcie.

Obowiązujące akty prawne

Zasady współpracy mieszkańców i JST w ramach inicjatywy lokalnej określają:

 • ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.;
 • uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 • zarządzenie nr 121/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna.

To warto wiedzieć

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., które mają siedzibę na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

W ramach inicjatywy lokalnej można złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania w następującym zakresie:

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.
   
Jak powinien wyglądać wniosek i gdzie się go składa?

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej może mieć formę pisma lub może być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wzór wniosku można pobrać poniżej. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77.

Jak poprawnie przygotować wniosek?

Rozpoczynając pracę przy opracowywaniu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wnioskodawca powinien określić cel jaki chce osiągnąć poprzez zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia. Powinien również odpowiedzieć na następujące pytania:

 • dlaczego planowane przedsięwzięcie jest ważne dla społeczności lokalnej;
 • jakie korzyści dla społeczności lokalnej przyniesie realizacja tego przedsięwzięcia;
 • jak liczna jest społeczność lokalna, do której jest kierowane zadanie.

Następnie wnioskodawca powinien przygotować następujące informacje:

 • określenie potrzeby, problemu istotnego dla społeczności lokalnej;
 • znalezienie pomysłu na rozwiązanie problemu, zaspokojenie potrzeby;
 • opisanie pomysłu i nadanie mu nazwy;
 • opracowanie kalkulacji planowanego przedsięwzięcia, w tym:
  • oszacowanie wkładu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna – tzn. jakie materiały, usługi są konieczne do realizacji przedsięwzięcia oraz jakie środki finansowe należy przeznaczyć na ich zakup;
  • określenie wkładu grupy inicjatywnej, w tym:
   • wkład finansowy – materiały i usługi do zakupu przez grupę inicjatywną konieczne do realizacji przedsięwzięcia; wartość wkładu finansowego należy oszacować w zł.;
   • wkład rzeczowy – rzeczy (materiały, narzędzia) będące w posiadaniu grupy inicjatywnej, które będą wykorzystane w realizacji przedsięwzięcia;
   • praca społeczna – liczba osób, które będą zaangażowane w zadanie; liczba godzin, które przepracują osoby zaangażowane w przedsięwzięcie i charakter wykonanej pracy; należy oszacować w zł wartość pracy, która będzie wykonana jako „praca społeczna”;
 • przygotowanie listy osób, które będą zaangażowane w realizację zadania - imię i nazwisko, adres;
 • wybranie osoby lub osób, które będą reprezentowały wnioskodawcę w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz będą upoważnione do podpisania umowy.

Rzetelne opracowanie ww. danych przez wnioskodawcę jest bardzo ważne przy ocenie wniosku i ma istotny wpływ ma jego przyjęcie.

Termin składania wniosku

Nabór wniosków o realizację inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

Sposób finansowania inicjatywy lokalnej

Gmina Konstancin-Jeziorna nie przekazuje wnioskodawcom tj. mieszkańcom lub organizacji pozarządowej działającej w ich imieniu dotacji na inicjatywę lokalną. Wsparcie inicjatywy lokalnej przez gminę Konstancin-Jeziorna polega na zakupie materiałów i usług koniecznych do realizacji zadania i przekazaniu ich wnioskodawcom. Gmina Konstancin-Jeziorna może również bezpłatnie udostępnić mieszkańcom pomieszczenia lub rzeczy (będące w posiadaniu gminy) do realizacji zadania.

Ocena wniosku

Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. W celu oceny wniosku burmistrz powołuje Komisję ds. oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.

Kryteria oceny wniosku

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • ocena zgodności planowanej inicjatywy lokalnej z potrzebami społeczności lokalnej;
 • udział środków z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji zadania;
 • liczba osób popierających inicjatywę lokalną;
 • udział wartości zadeklarowanej pracy społecznej wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego gminy Konstancin-Jeziorna;
 • udział wkładu finansowego wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego gminy Konstancin-Jeziorna;
 • udział wartości wnoszonych świadczeń rzeczowych wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego gminy Konstancin-Jeziorna.
   
Realizacja zgłoszonego zadania

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna powiadamia pisemnie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji konieczne jest zawarcie umowy wnioskodawcy z gminą Konstancin-Jeziorna o realizację zadania.