Budżet gminy na 2022 rok przyjęty przez Radę Miejską | Konstancin-Jeziorna

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty przez Radę Miejską

17-12-2021

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w środę (15 grudnia) zatwierdziła budżet gminy na 2022 rok. Dochody samorządu w przyszłym roku wyniosą 178,1 mln zł, a wydatki 210,7 mln zł. Za przyjęciem budżetu było 17 radnych, przeciwko – 1.

Projekt planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 r. przez kilka tygodni był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas których rajcy zapoznali się z dokumentem. Mogli też zgłaszać swoje wnioski. Zostały one rozpatrzone i poddane pod głosowanie na 34. sesji RM, która odbyła się w minioną środę (15 grudnia). I tak konstancińscy rajcy zdecydowali m.in. o przeznaczeniu 300 tys. zł z Konstancińskiego Roweru Miejskiego na budowę ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – ta zmiana jest równoznaczna z likwidacją systemu wypożyczalni jednośladów w naszym mieście.

Radni niemal jednomyślni

Projekty uchwały budżetowej na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, którzy podczas sesji niemal jednogłośnie przyjęli oba dokumenty z autopoprawką. „Za” było 17. z 21. obecnych na sesji rajców, przeciwko – 1, trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. – Dziękuję radnym za podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok – powiedział po głosowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – To powoduje, że praktycznie od jutra rozpoczynamy jego realizację, a wszystko po to, aby spełnić oczekiwania naszych mieszkańców.

Budżet w liczbach

Budżet gminy na 2022 r. zakłada dochody w kwocie 178,1 mln zł. Głównie składają się na nie wpływy m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości. Po stronie wydatków zaplanowano 210,7 mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 68 mln zł, czyli o blisko 7 mln więcej niż w roku bieżącym.

Pozostałe planowane wydatki to m.in. (kwoty w przybliżeniu):

 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28,3 mln zł;
 • transport i łączność – 23 mln zł;
 • administracja publiczna – 20,3 mln zł;
 • rodzina – 19,1 mln zł, z czego 11 mln zł to świadczenia społeczne – rządowy program „500+”;
 • rolnictwo i łowiectwo – 12,5 mln zł;
 • pomoc społeczna – 10 mln zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,6 mln zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 mln zł;
 • gospodarka mieszkaniowa – 3,2 mln zł;
 • kultura fizyczna – 2,9 mln zł.

Wydatki inwestycyjne

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć ponad 39,5 mln zł. Realizowane będą duże i wielomilionowe przedsięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Na liście tych najdroższych znalazły się m.in.:

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej oraz północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 9,9 mln zł;
 • przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 8,1 mln zł;
 • przebudowa dróg w Czarnowie – 2 mln zł;
 • budowa ul. Wagarowej w Słomczynie – 1,8 mln zł;
 • przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – 1,5 mln zł;
 • przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 1,3 mln zł;
 • projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – 700 tys. zł;
 • budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 629 tys. zł;
 • dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna – 600 tys. zł.

Deficyt i zadłużenie

Budżet na 2022 r. zakłada również 32,6 mln zł deficytu, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (8,7 mln zł), niewykorzystanych  środków pieniężnych na rachunku bankowym (7,4 mln zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 12,4 mln zł) oraz obligacji komunalnych (4,1 mln zł). Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2022 r. ma wynieść ok. 16 mln zł.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • droga, po bokach widać trawę i drzewa

  Z powiatu do gminy – trzy odcinki dróg zmieniły zarządcę

  Gminna sieć dróg zwiększyła się o blisko 6 kilometrów. To efekt decyzji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która przekazała w zarządzanie konstancińskiemu samorządowi odcinki ulic w Kawęczynie, Gassach i Oborach. Teraz gmina będzie odpowiedzialna m.in. za ich stan techniczny i utrzymanie.
 • z lewej strony herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę. z prawej strony napis Budżet partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022, Ty decydujewsz!

  Budżet partycypacyjny 2025 czas start – można już składać…

  Wystartował Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Na realizację pomysłów mieszkanek i mieszkańców jest 800 tys. zł, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. na pozostałe. Projekty można zgłaszać do 5 czerwca br.
 • Nowa siedziba ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza się do nowej…

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powraca na ul. Warecką 22. Od najbliższego poniedziałku (27 maja br.) mieszkańcy będą obsługiwani już w nowej siedzibie. Wcześniej, w piątek (24 maja), planowana jest przeprowadzka. Tego dnia zakład będzie zamknięty dla interesantów.
 • Sala posiedzeń, około 20 osób siedzi przy stołach, na ścianie wisi ekran projekcyjny

  Radni wybrali przewodniczących stałych i doraźnej komisji

  Znamy już nazwiska przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W siedmiu pracami kierować będą radni Koalicji Obywatelskiej, a w jednej – komitetu Współpraca Ponad Podziałami. Decyzje zapadły na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek (20 maja br.).