Nabór kandydatów do komisji | Konstancin-Jeziorna

Nabór kandydatów do komisji

24-03-2021

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Zgłoszenia do 6 kwietnia.

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności, integracji społecznej i ochrony środowiska w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2021 burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Wymagania stawiane kandydatom    

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych;
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie;
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
  • wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 8.04.2021–30.04.2021.

Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać najpóźniej do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00 (liczy się data i godzina wpływu) poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na adres: komunikacjaspolecznaatkonstancinjeziorna [dot] pl (komunikacjaspoleczna[at]konstancinjeziorna[dot]pl) lub złożenie w skrzynce podawczej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).

Pozostałe informacje

Spośród zgłoszonych kandydatur burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej. Osoby wybrane przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna do prac w komisji konkursowej zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Autor
Biuro Komunikacji Społecznej