Nabór kandydatów do komisji | Konstancin-Jeziorna

Nabór kandydatów do komisji

23-06-2022

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Zgłoszenia do 1 lipca.

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Wymagania stawiane kandydatom    

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych;
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie;
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
  • wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 5.07.2022–7.07.2022.

Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać najpóźniej do 1 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu) poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na adres:ppiotrowskiatkonstancinjeziorna [dot] pl lub złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).

Pozostałe informacje

Spośród zgłoszonych kandydatur burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej. Osoby wybrane przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna do prac w komisji konkursowej zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Autor
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia