Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom | Konstancin-Jeziorna

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

31-03-2023

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych. Pula dotacji wynosi 163 tys. zł. Nabór trwa do 28 kwietnia (do godz. 15.00).

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym samorząd przeznaczy 163 tys. zł, w tym 23 tys. zł w formie wsparcia, a 140 tys. zł – powierzenia.

Na co?

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację:

  • wypoczynku zimowego i wakacyjnego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 sierpnia 2023 r.);
  • zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 października 2023 r.);
  • przedsięwzięć terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 października 2023 r.);
  • przedsięwzięć zapobiegających alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom cyfrowym i innym patologiom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 października 2023 r.).

Termin składania ofert

Oferty (formularz do pobrania poniżej) należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00). Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG (nr tel. 22 484 24 31).

Autor
Patryk Siepsiak