Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7 – drugi przetarg | Konstancin-Jeziorna

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7 – drugi przetarg

21-10-2021

Wyciąg z ogłoszenia burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 w obrębie 03-12 o powierzchni 0,3316 ha.

 • Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 50 obręb 03-12 o pow. 0,3316 ha
 • Położenie: Konstancin-Jeziorna, ul. Mickiewicza 7
 • Numer KW: WA5M/00252869/2
 • Cena  wywoławcza: 2.200.000,00 zł
 • Wysokość wadium: 220.000,00 zł

Od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 109/8/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 685 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny „Willa Biała”, który został wpisany wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – pierwszy etap, położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN, na którym ustala się:

 • przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 • przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych.

Warunki przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta  i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

 • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11.10.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 roku (data uznania rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna pod numerem telefonu: 22 484 23 85. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w pliku do pobrania poniżej.

Autor
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Najnowsze aktualności

 • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

  Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
 • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

  Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

  Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.