Samodzielne stanowiska | Konstancin-Jeziorna

Samodzielne stanowiska

Audytor Wewnętrzny
 
Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy wykonywanie czynności zgodnych z przepisami dotyczącymi funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności:
 
 • niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych, w wyniku którego burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
 • czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 • monitorowanie realizacji zaleceń poaudytowych i dokonywanie czynności sprawdzających;
 • sporządzanie rocznego planu audytu na rok następny i przedstawianie burmistrzowi z zachowaniem ustawowych terminów;
 • sporządzanie i przedstawianie burmistrzowi z zachowaniem terminów ustawowych sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni;
 • prowadzenie dokumentacji audytowej;
 • współpraca i koordynacja w zakresie kontroli zewnętrznej;
 • udostępnianie dokumentacji audytowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Do zakresu Samodzielnego Stanowiska ds. BHP należą sprawy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny;
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.