Straż Miejska | Konstancin-Jeziorna

Straż Miejska

ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 24 91, 602 291 864, 986 (alarmowy)
e-mail: komendasmatkonstancinjeziorna [dot] pl

Komendant: Stanisław Grudzień
Zastępca komendanta: Sylwester Ropielewski

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–19.00

Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego. Wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Strażnik wykonując zadania ustawowe ma prawo m.in. do:

 • udzielania pouczeń;
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 • wydawania poleceń;
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;
 • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Funkcjonariusz może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.

Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej są:

 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy obronne,
 5. paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 6. ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

Podstawa prawna
Funkcjonowanie Straży Miejskiej wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z 1997 roku wraz z późn. zmianami).
Pełny regulamin Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenie nr 1/V/2010 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna).

Siedziba Straży Miejskiej