Straż Miejska | Konstancin-Jeziorna

Straż Miejska

ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 24 91, 602 291 864, 986 (alarmowy)
e-mail: komendasmatkonstancinjeziorna [dot] pl (komendasm[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Komendant – Stanisław Grudzień
Zastępca komendanta – Sylwester Ropielewski 

Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek–piątek w godz. 8:00–19.00. 

Służba w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, rowerowych:

 • poniedziałek–sobota w godz. 8.00–23.00,
 • niedziela w godz. 11.00–23.00.

Zadania

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań Straży Miejskiej należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 •  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Siedziba Straży Miejskiej