Współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z miastami partnerskimi | Konstancin-Jeziorna

Współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z miastami partnerskimi

Historia współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z europejskimi miastami partnerskimi, datuje się już od początku lat 90. Ubiegłego wieku. Jako pierwsze były to kontakty miedzy gminami Konstancin-Jeziorna i holenderskim Leidschendam, które doprowadziły do podpisania 3 maja 1991 roku przez ówczesnych burmistrzów Willa de Wreeze i Józefa Hlebowicza porozumienia o współpracy pomiędzy Leidschendam i Konstancinem-Jeziorną. Dzięki temu rozpoczęła się trwająca blisko trzy dekady współpraca obejmująca działalność samorządową, wymianę kulturalną, szkolnictwo, rolnictwo, ochronę środowiska, akcje charytatywne, współpracę sportową, wymianę młodzieżową.  
Drugim miastem z którym podpisano umowę o współpracy partnerskiej, jest Saint-Germain-en-Laye (Francja). Na podstawie podpisanej 5 kwietnia 1992 r. przez mera Michela Péricard oraz burmistrza Józefa Hlebowicza umowy, samorządy i mieszkańcy obydwu miast rozpoczęły intensywną współpracę obejmującą m.in. cykliczną wymianę szkolną oraz współdziałanie na platformie kultury.
Początki kontaktów i współpracy z czeskim miastem Hranice to rok 2005. Umowę o współpracy między Hranicami i Konstancinem-Jeziorną podpisali 7 kwietnia 2006 r. starosta Vladmir Juračka i burmistrz Marek Skowroński. Wspólne projekty sportowe, kontakty i wymiany kół seniora, wymiana szkolna, występy artystyczne i projekty kulturalne, to przykłady współdziałania władz samorządowych i mieszkańców obydwu miast partnerskich.
Od podpisania 27 kwietnia 2007 r. przez burmistrza ukraińskiego Krzemieńca Leonida Kiczatego oraz burmistrza Konstancina-Jeziorny Marka Skowrońskiego, porozumienia o współpracy miast partnerskich, intensywnie rozwijają się kontakty pomiędzy obydwoma miastami. Odbywają się cykliczne wymiany i wizyty bilateralne młodzieży szkolnej i nauczycieli z konstancińskich szkół i Liceum Krzemienieckiego, wizyty oficjalne przedstawicieli samorządów. Współpraca obejmuje również wymianę doświadczeń w dziedzinie administracji publicznej oraz pomoc przy organizacji projektów wspierających samorządność.
Kolejnym europejskim miastem, z którym Konstancin-Jeziorna utrzymuje partnerstwo, jest włoskie Pisogne. Kontakty nauczycieli i środowisk konstancińskiej oświaty z nauczycielami z Pisogne zapoczątkowane zostały już w końcu lat 90. Ubiegłego wieku. Po dekadzie dwustronnych relacji i wielu wspólnych projektów kulturalnych, 6 czerwca 2008 r. ówcześni burmistrzowie Oscar Panigada i Marek Skowroński podpisali umowę o współpracy partnerskiej. Przez kolejne kilkanaście lat, obydwa miasta wypracowały wspólny model współpracy obejmujący cykliczne wizyty i rewizyty młodzieży szkolnej, wspólne projekty edukacyjne i kulturalne oraz udział w wydarzeniach kulturalnych i występy artystyczne.
Z łotewskim miastem Cesis, Konstancin-Jeziornę łączy protokół współpracy podpisany 27 stycznia 2009 r. przez ówczesnych burmistrzów Gintsa Šķendersa i Marka Skowrońskiego. Współpraca między miastami oparta jest głównie na wymianie artystycznej i kulturalnej, w tym występach lokalnych zespołów i wystawach twórców z obydwu miast.
Współpraca z mieszkańcami i samorządem Nowa Wilejki, dzisiejszej dzielnicy Wilna (Litwa), zainicjowana została w 1994 r., poprzez wymianę dziecięcych zespołów pieśni i tańca z Konstancina-jeziorny i liceum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie. Umowę partnerską 20 marca 2009 r. w Wilnie, podpisali starosta Jurijus Gridiuško i burmistrz Marek Skowroński. Podejmowane inicjatywy współpracy dotyczą udziału grup artystycznych w imprezach obydwu miast, promocji wolontariatu i akcji charytatywnych.
Początki współpracy z Denzlingen (Niemcy) to rok 2008 i list intencyjny od władz tego miasta dotyczący nawiązania współpracy. Po akceptujących decyzjach obydwu samorządów, 19 czerwca 2011 r. burmistrz Markus Hollemanna i burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisali umowę o zawarciu umowy partnerskiej. Współpraca pomiędzy samorządami obejmuje cykliczne wymiany młodzieży szkolnej i projekty edukacyjne, wymianę doświadczeń w dziedzinie administracji publicznej i usług społecznych, udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach kulturalnych.