Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok | Konstancin-Jeziorna

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok

17-05-2021

63 miliony na oświatę, 44 miliony na rodzinę i pomoc społeczną, 33 miliony na inwestycje – to tylko część ambitnego planu finansowego na trudne czasy. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok.

Projekt planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 r. był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas których rajcy zapoznali się m.in. ze źródłami przychodów i sposobami rozdziału poszczególnych środków na konkretne cele. Mogli też zgłaszać swoje uwagi i opinie. Wszystkie zostały wnikliwie rozpatrzone, a część z nich uwzględniono w autopoprawce do budżetu przedłożonej przez burmistrza Kazimierza Jańczuka na sesji budżetowej, która odbyła się 16 grudnia 2020 r.

Radni jednomyślni

Projekty uchwały budżetowej na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2028 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, którzy podczas sesji jednogłośnie przyjęli oba dokumenty. „Za” było 19. z 20. obecnych na sesji rajców, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Burmistrz po głosowaniu podziękował radnym za merytoryczną pracę podczas komisji. – Dzisiejszy wysoki wynik głosowania dowodzi, że potrafimy w każdym działaniu dobrze ze sobą współpracować dla dobra naszych mieszkańców – podkreślił Kazimierz Jańczuk.

Dochody i wydatki

Budżet gminy na 2021 r. zakłada dochody w kwocie 189 471 225 zł, a wydatki – 216 974 350 zł, co przekłada się na deficyt w wysokości 27 503 125 zł. Warto tutaj zwrócić uwagę na wielkość wydatków bieżących, które z roku na rok wzrastają i w 2021 r. wyniosą 183 802 399 zł, co stanowi 84,71% zaplanowanych wydatków. Pozostałe 15,29% to wydatki majątkowe. W przyszłym roku wyniosą one 33 171 951 zł. Zaplanowane wydatki zostaną w 2021 r. przeznaczone m.in. na:

 • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 63 126 590 zł, co stanowi 29,09% planowanych wydatków ogółem;
 • rodzinę – 35 334 951 zł, z czego 26 212 260 zł na świadczenia społeczne „Rodzina 500+”;
 • transport i łączność – 27 289 354 zł;
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 23 565 355 zł;
 • administrację publiczną – 19 373 577 zł;
 • pomoc społeczną – 9 358 383 zł;
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 7 033 844 zł;
 • rolnictwo i łowiectwo – 6 665 800 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 472 585 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, gmina musi zapłacić także tzw. janosikowe. Konstanciński samorząd na rzecz mniej zasobnych samorządów w 2021 r. przekaże blisko 10 mln zł, w 2020 r. było to 9,6 mln zł.

Inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe finansujące inwestycje planuje się przeznaczyć ponad 33,1 mln zł, czyli więcej niż w ubiegłorocznym budżecie. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na: przebudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie (4 mln zł), dróg w Czarnowie (3,5 mln zł) oraz ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (3 mln zł).

W 2021 r. będzie realizowany także budżet partycypacyjny. Na realizację czeka osiem projektów o łącznej wartości prawie 400 tys. zł, w tym m.in. wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP i w świetlicy wiejskiej w Bielawie czy remont strażnicy OSP Skolimów. Tradycyjnie w budżecie gminy wyodrębniono też środki stanowiące fundusz sołecki. Na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców wsi przeznaczonych zostanie ponad 816 tys. zł.

Na co idą moje pieniądze

Interaktywna prezentacja budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 r. dostępna jest na platformie „Na co idą moje pieniądze”. Mieszkańcy w łatwy i przystępny sposób mogą zapoznać się ze szczegółami wydatkowania publicznych pieniędzy oraz zobaczyć, jak ich podatki wpływają na rozwój gminy. Wystarczy wejść na stronę internetową konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.