Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert | Konstancin-Jeziorna

Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

17-06-2024

Tylko do najbliższej środy (19 czerwca 2024 r.), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji społecznej to 150 tys. zł.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Ma formę wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • integracji społecznej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony środowiska.

Aż 28 zadań

Katalog działań, na które można otrzymać dotację, jest długi i obejmuje takie zadania, jak na przykład:

 • współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych;
 • przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla społeczności lokalnej;
 • międzynarodowe współzawodnictwo sportowe w ramach współpracy z miastami partnerskimi;
 • organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych; 
 • przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców gminy z niepełnosprawnościami;
 • szkolenie dzieci i młodzież oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego i ochrony przeciwpożarowej;
 • przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne w zakresie zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze, a także zagrożeń cywilizacyjnych oraz praktycznych sposobów przeciwdziałania im;
 • przedsięwzięcia – obejmujące zwiedzanie miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie położonych na terenie gminy, propagujące lokalne walory turystyczno-krajoznawcze oraz związane z upowszechnianiem wiedzy o życiu, twórczości i dokonaniach zasłużonych dla gminy Konstancin-Jeziorna postaci ze sfery kultury, nauki i sztuki;
 • inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi;
 • przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz popularyzujące czytelnictwo wśród mieszkańców gminy;
 • kultywowanie pamięci o osobach zasłużonych dla gminy, regionu i kraju, a także wybitnych postaciach związanych z gminą, miejscach i wydarzeniach historycznych;
 • ochrona i popularyzowanie tradycji narodowych oraz regionalnych, w tym promocja produktów regionalnych;
 • opieka nad miejscami pamięci oraz działania integracyjne gminnych środowisk kombatanckich;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie kultury i tradycji lokalnych poprzez organizację warsztatów, konkursów, prelekcji, happeningów i wydawnictwa;
 • edukacja ekologiczna;
 • ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie gminy;
 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie terenów prawnie chronionych;
 • działania mitygacyjne i adaptacyjne na rzecz klimatu;
 • propagowanie stylu życia w modelu zero weste;
 • aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • promocja i organizacja wolontariatu wśród społeczności lokalnej.

Łącznie to aż 28 zadań, na realizację których samorząd planuje przeznaczyć w tym roku 150 tys. zł. Szczegółowy ich wykaz wraz z wysokością środków na dofinansowanie dostępny jest w załączonym ogłoszeniu.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – do pobrania poniżej, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2024 r. (do godz. 13.00). 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pok. nr 4, nr tel. 22 484 24 46).

Autor
Anna Błażewicz-Orczykowska

Najnowsze aktualności

 • Grafika zapraszająca na szkolenia.

  Rusza cykl szkoleń dla seniorów i opiekunów osób starszych

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie rozpoczyna cykl szkoleń dla i opiekunów osób starszych w ramach „Konstancin Cafe”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek (16 lipca) w dawnym ośrodku rehabilitacji reumatologicznej w Konstancinie-Jeziornie.
 • wizualizacja osiedla budynków mieszkalnych, w planie bawiące się dzieci

  Wniosek o ustalenie lokalizacji przy ul. Mirkowskiej –…

  Firma Arche wycofała wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w trybie specustawy mieszkaniowej. Chodziło o budowę 4 budynków mieszkalnych oraz wielopoziomowego garażu.