Projekt budżetu gminy na 2022 rok już gotowy | Konstancin-Jeziorna

Projekt budżetu gminy na 2022 rok już gotowy

17-11-2021

Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok. Jego główne założenia to ponad 210 milionów złotych wydatków i prawie 177,6 milionów złotych dochodów. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorząd planuje natomiast przeznaczyć ponad 38,7 milionów.

Konstanciński magistrat przygotował projekt budżetu na 2022 rok. Jest to najważniejszy dokument finansowy dla gminy i jej mieszkańców. Zawiera m.in. wszystkie planowane na przyszły rok dochody i wydatki, a także przychody, które stanowią kredyty i pożyczki oraz przewidywaną spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Dochody i wydatki

Zakładane w projekcie budżetu przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 177 550 288 zł, w tym bieżące – 71 337 950 zł, co stanowi 96,5 proc. dochodów ogółem oraz majątkowe w kwocie 6 212 338 zł (3,5 proc. dochodów ogółem) i pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości. Po stronie wydatków zaplanowano 210 069 747 zł, w tym bieżące – 171 337 195 zł (81,6 proc. wydatków ogółem) i majątkowe – 38 732 552 zł (18,4 proc.). Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 68 mln zł, czyli o blisko 7 mln więcej niż w roku bieżącym. Pozostałe planowane wydatki to m.in.:

 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 311 597 zł;
 • transport i łączność – 22 865 018 zł;
 • administracja publiczna – 20 351 424 zł;
 • rodzina – 19 164 442 zł, z czego 11 058 000 zł to świadczenia społeczne – rządowy program „500+”;
 • rolnictwo i łowiectwo – 12 516 600 zł;
 • pomoc społeczna – 10 080 013 zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 699 277 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 700 650 zł;
 • gospodarka mieszkaniowa – 3 222 900 zł;
 • kultura fizyczna – 2 922 390 zł.

Inwestycje i zadania inwestycyjne

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć ponad 38,7 mln zł, to więcej niż w projekcie budżetu na 2021 r. Realizowane będą duże i wielomilionowe przedsięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Na liście tych najdroższych znalazły się m.in.:

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej oraz północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 9,9 mln zł;
 • przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 8,1 mln zł;
 • przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 2,5 mln zł;
 • przebudowa dróg w Czarnowie – 2 mln zł;
 • budowa ul. Wagarowej w Słomczynie – 2 mln zł;
 • przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – 1,5 mln zł;
 • wykupy gruntów pod inwestycje i drogi – 1,5 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki, w tym wykonanie dokumentacji projektowej – 1 mln zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej – 620 tys. zł.

Deficyt i zadłużenie

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada również 32,5 mln zł deficytu, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (16 mln zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 12,4 mln zł) oraz obligacji komunalnych (4,1 mln zł). Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2022 r. ma wynieść trochę ponad 32 mln zł.

Dyskusja na komisjach

Projekty uchwały budżetowej na 2022 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2028, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, (do pobrania poniżej) w poniedziałek (15 listopada) zostały złożone w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Teraz dokumenty będą analizowane i opiniowane przez radnych na stałych komisjach merytorycznych. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej odbędzie się na ostatniej w tym roku sesji. Zaplanowano ją na 15 grudnia.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • plakat Budżet Obywatelski Mazowsza

  Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2025

  Do 23 czerwca 2024 r. trwa głosowanie w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. O głosy mieszkańców województwa walczy aż 288 projektów. Są wśród nich zadania, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Zachęcamy do popierania lokalnych inicjatyw.
 • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

  Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

  Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.