Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych | Konstancin-Jeziorna

Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

19-01-2024

Do 7 lutego 2024 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu, zdrowia oraz edukacji ekologicznej. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie prawie 430 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Piaseczyńskie starostwo 18 stycznia 2024 r. ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wysokość środków – 135 tys. zł), w tym na:
   
  • wydarzenia – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i promocji kultury;
  • wydawnictwa – wydawanie niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej powiatu piaseczyńskiego;
  • dziedzictwo – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej;
    
 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wysokość środków – 218,5 tys. zł), w tym na:
  • podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2024 roku;
  • upowszechnienie w powiecie piaseczyńskim sportu w środowisku szkolnym – międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
    
 3. ochrony i promocji zdrowia (wysokość środków – 20 tys. zł);
   
 4. działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia (wysokość środków – 50 tys. zł);
   
 5. edukacji ekologicznej (wysokość środków – 6 tys. zł).

W tym roku łączna pula pieniędzy przeznaczonych na realizację różnego rodzaju zadań wynosi prawie 430 tys. zł.

Terminy

Otwarty konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać w formie papierowej (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2024 r. – zadanie nr ...”) do kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby starostwa). Termin mija 7 lutego 2024 r. 

Więcej informacji oraz wzory dokumentów do złożenia dostępne są na stronie internetowej: piaseczno.pl.

 

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • Sala pełna dzieci

  Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

  W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
 • Droga gruntowa jest równana

  Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

  Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.