Znany jest już projekt budżetu na przyszły rok | Konstancin-Jeziorna

Znany jest już projekt budżetu na przyszły rok

16-11-2023

Ponad 232,8 mln zł dochodów, 256,6 mln zł wydatków i deficyt na poziomie blisko 23,8 mln zł – tak w skrócie można opisać projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. W środę (15 listopada) dokument został przedłożony Radzie Miejskiej. Teraz będzie opiniowany na komisjach merytorycznych. 

Projekt dochodów i wydatków gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok jest już gotowy. Do 15 listopada, zgodnie z ustawowymi przepisami, burmistrz Kazimierz Jańczuk – złożył dokument, wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024–2030, w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Dochody i wydatki

Jak projekt budżet wygląda w liczbach? Zakładane dochody gminy wyniosą 232 814 950 zł, w tym bieżące – 196 156 655 zł, co stanowi 84 proc. dochodów ogółem oraz majątkowe w kwocie 36 658 295zł (16 proc. dochodów ogółem) i tradycyjnie pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, sprzedaży gminnych nieruchomości, subwencji ogólnej oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Po stronie wydatków zaplanowano 256 605 630 zł, w tym bieżące w kwocie 201 553 465 zł (79 proc. wydatków ogółem) i majątkowe – 55 052 165 zł (21 proc.), z przeznaczeniem m.in. na:

 • oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 89 892 641 zł;
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 37 497 104 zł;
 • transport i łączność – 33 142 366 zł;
 • administrację publiczną – 25 529 351 zł;
 • pomoc społeczną – 12 676 564 zł;
 • rolnictwo i łowiectwo – 11 323 500 zł;
 • różne rozliczenia – 9 980 868 zł;
 • rodzinę (różnego rodzaju świadczenia) – 9 776 726 zł;
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 9 289 888 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 7 150 919 zł;
 • gospodarkę mieszkaniową – 4 228 500 zł;
 • kulturę fizyczną – 3 644 800 zł;
 • ochronę zdrowia – 1 370 000 zł.

Wydatki budżetu gminy to także dotacje, w tym m.in. celowe i podmiotowe. Najwięcej, bo ponad 17,1 mln zł, trafi do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Ponadto 4,6 mln zł otrzyma Konstanciński Dom Kultury. W budżecie znalazły się też pieniądze na pomoc finansową m.in. dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie na zakup samochodu i sprzętu informatycznego – 105 tys. zł. Konstanciński samorząd od lat musi też płacić „haracz” na rzecz biedniejszych gmin. Planowana w 2024 r. kwota „janosikowego” to ponad 8,9 mln zł.

Inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć 55 mln zł – to o ponad 10 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na 2023 r. Będą realizowane zarówno nowe zadania, jaki i kontynuowane te już rozpoczęte. Oto niektóre z nich:

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – 5,5 mln zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – 4,6 mln zł (kontynuacja zadania);
 • przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – 3,8 mln zł;
 • przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie – 3,5 mln zł;
 • przebudowa dróg w Czarnowie – 3,2 mln zł;
 • przebudowa, wraz z infrastrukturą, ul. Uzdrowiskowej w Konstancinie-Jeziornie  – 3 mln zł;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 2,6 mln zł;
 • przebudowa dróg, wraz z odwodnieniem, na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 2 mln zł;
 • przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 2 mln zł;
 • rozbudowa budynku OSP w Gassach – 1,5 mln zł;
 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kierszku – 1,5 mln zł;
 • budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 1,1 mln zł;
 • izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr  2 w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł;
 • przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł;
 • projekt i budowa domu ludowego w Parceli – 1 mln zł;
 • budowa ul. Śnieżnej w Słomczynie – 1 mln zł.

Deficyt

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada również deficyt w wysokości 23 790 680 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (15 500 000 zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8 290 680 zł).

Dyskusja na komisjach

Projekty uchwały budżetowej na 2024 r. i WPF na lata 2024–2030 (do pobrania poniżej) w najbliższych tygodniach będą omawiane i opiniowane przez radnych na stałych komisjach merytorycznych. Głosowanie nad dokumentami planowane jest na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 grudnia.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • autobus na ulicy

  Od soboty wakacyjne zmiany w komunikacji publicznej

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie od najbliższej soboty (22 czerwca) wprowadza wakacyjną organizację komunikacji miejskiej. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy obejmą także wybrane linie autobusowe kursujące po gminie Konstancin-Jeziorna i będą obowiązywać do 31 sierpnia.
 • Kobieta stoi na tle ściany z czerwonej cegły

  Nowy wydział w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

  W konstancińskim magistracie powstał Wydział Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Komunikacji Społecznej. Będzie on odpowiedzialny m.in. za współpracę samorządu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.