Kancelaria | Konstancin-Jeziorna

Kancelaria

Do zakresu kancelarii należą sprawy:

 • udzielanie pełnej informacji o:
  • strukturze organizacyjnej urzędu, jednostkach organizacyjnych gminy i jednostkach pomocniczych;
  • rodzaju, trybie, miejscu załatwianych spraw w urzędzie, w tym o stanie zaawansowania sprawy lub wskazywanie pracownika merytorycznego danego wydziału;
 • wydawanie ujednoliconych druków i formularzy niezbędnych do załatwienia sprawy oraz udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu;
 • przyjmowanie dokumentów składanych przez interesantów do urzędu, sprawdzanie ich kompletności oraz wydanie potwierdzeń złożenia pisma;
 • prowadzenie zapisów mieszkańców do burmistrza gminy i jego zastępców;
 • obsługa infolinii urzędu;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwieniu spraw;
 • przyjmowanie opłat kartą płatniczą i telefonem komórkowym przez interesantów urzędu;
 • rejestracja korespondencji przychodzącej w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;
 • rejestrowanie ofert przetargowych wpływających do urzędu;
 • rozdział korespondencji wraz ze wstępną dekretacją, przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych na poszczególne komórki organizacyjne urzędu;
 • rejestracja zewnętrznych dokumentów, o charakterze finansowych, w rejestrze faktur;
 • rejestracja pism wyłączonych z  elektronicznego systemu obiegu dokumentów w dzienniku korespondencyjnym, (np.: deklaracje śmieciowe, zaświadczenia o zameldowaniu, zwroty podpisanych zawartych umów z gminą, wystąpienia urzędów o nadesłanie aktów zgonu zmarłych dłużników, orzeczenia sądowe o rozwodach);
 • wydawanie korespondencji i przesyłek pracownikom urzędu;
 • segregacja i dystrybucja prasy i czasopism do odpowiednich komórek urzędu;
 • obsługa poczty elektronicznej urzędu z adresów: kancelaria i urząd (rejestracja w  elektronicznym systemie obiegu dokumentów i przekazywanie e-maili do wydziałów merytorycznych);
 • realizacja czynności wynikających z umowy o świadczenie usług pocztowych;
 • prowadzenie rejestru obwieszczeń i ogłoszeń zewnętrznych w elektronicznym systemie;
 • prowadzenie rejestru obwieszczeń wewnętrznych;
 • przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności ich doręczenia adresatowi w jego miejscu zamieszkania (doręczenia zastępcze);
 • obsługa głównej tablicy ogłoszeń;
 • przyjmowanie i nadawanie faksów urzędowych;
 • archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • rejestracja korespondencji wychodzącej w elektronicznym systemie nadawczym.
Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy