300 zł do emerytury dla sołtysów, zaświadczenia wydaje gmina | Konstancin-Jeziorna

300 zł do emerytury dla sołtysów, zaświadczenia wydaje gmina

17-07-2023

Osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat i uzyskały wiek emerytalny, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie pieniężne. Wynosi ono 300 zł miesięcznie. Wnioski przyjmuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale zaświadczenia wydaje burmistrz gminy.

Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa można składać od 1 lipca 2023 r. Przyjmują je oddziały regionalne albo placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla gminy Konstancin-Jeziorna jest to PT Piaseczno przy ul. Ludowej 7.

Dla kogo?

O dodatek w wysokości 300 zł miesięcznie mogą ubiegać się osoby, które:

 • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie krócej niż 8 lat;
 • uzyskały wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Co ważne! Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Świadczenie pieniężne KRUS przyznaje wszystkim osobom, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu rentowego. Dodatek przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie. Jego wysokość ma być waloryzowana. 

Jakie dokumenty?

Do wniosku, określonego w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, należy dołączyć:

 • zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji – druk wniosku do pobrania poniżej (wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77) oraz
 • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat) zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Musi być ono jednak potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji oraz niezbędne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.