Budżet gminy na 2023 rok przyjęty jednogłośnie | Konstancin-Jeziorna

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty jednogłośnie

23-12-2022

Podczas sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbyła się w minioną środę (21 grudnia), radni przyjęli jednogłośnie budżet gminy na 2023 rok. – Jest on wyważony, odpowiedzialny i dopasowany do trudnych czasów – przyznaje burmistrz Kazimierz Jańczuk.  

Projekt planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 r. był tradycyjnie przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas których radni zapoznawali się z głównymi założeniami budżetu i formułowali swoje wnioski. Zostały one poddane pod głosowanie na 51. sesji, która odbyła się w minioną środę (21 grudnia). Był wśród nich ten dotyczący przeznaczenia 900 tys. zł na budowę drewnianego pomostu nad rzeką Jeziorką w sąsiedztwie Konstancińskiego Domu Kultury. Ostatecznie większość radnych odrzuciła wniosek i opowiedziała się za przeznaczeniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg.

Radni byli jednomyślni

Projekty uchwały budżetowej na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, którzy jednogłośnie przyjęli oba dokumenty. „Za” byli wszyscy obecni na sesji rajcy – 14 osób. – Dziękuję za podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok – powiedział po głosowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Myślę, że wspólnie udało nam się wyważyć i wybrać najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców, które będą realizowane. My, jako urzędnicy, już zabieramy się do pracy.

Jednocześnie włodarz zapewnił, że gmina będzie poszukiwała dodatkowych pieniędzy, by zwiększyć w przyszłym roku liczbę zadań inwestycyjnych. – Już teraz mogę zdradzić, że złożyliśmy do marszałka województwa mazowieckiego trzy wnioski o dotacje w łącznej wysokości 10 mln zł na różne zadania – przyznał Kazimierz Jańczuk. – Jestem przekonany, że dostaniemy pewne środki, być może nie całość, które pozwolą nam na realizację inwestycji, w pierwszej kolejności tych już rozpoczętych.  

Budżet w liczbach

Zakładane w projekcie budżetu przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 180 444 280 zł, w tym bieżące – 163 081 827 zł, co stanowi 90 proc. dochodów ogółem oraz majątkowe w kwocie 17 362 453 zł (10 proc. dochodów ogółem) i pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, sprzedaży gminnych nieruchomości, subwencji ogólnej oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Po stronie wydatków zaplanowano 224 406 962 zł, w tym bieżące – 176 908 647 zł (79 proc. wydatków ogółem) i majątkowe – 47 498 315 zł (21 proc.), z przeznaczeniem m.in. na: 

 • oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 76 404 759 zł;
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 38 065 168 zł;
 • transport i łączność – 25 041 722 zł;
 • administrację publiczną – 22 337 566 zł;
 • pomoc społeczną – 14 576 357 zł;
 • rolnictwo i łowiectwo – 12 336 000 zł;
 • rodzinę – 8 903 395 zł;
 • różne rozliczenia – 6 811 655 zł;
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6 778 005 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 229 135 zł;
 • kulturę fizyczną – 3 513 236 zł;
 • gospodarkę mieszkaniową – 3 425 280 zł;
 • ochronę zdrowia – 1 360 000 zł.

Inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina zamierza przeznaczyć ponad 47 mln zł. Realizowane będą duże przedsięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Na liście znalazły się m.in.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna, budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą, przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej czy rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 6 wsiach.

Deficyt

Budżet gminy zakłada również 43 962 682 zł deficytu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (27 874 404 zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9 656 605 zł), obligacji komunalnych (6 350 000 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (81 673 zł).

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.