Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Konstancin-Jeziorna

Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

17-05-2022

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poszukiwana jest osoba energiczna, z mnóstwem pomysłów, kreatywna, lubiąca sport i ludzi. Dokumenty aplikacyjne można składać do 3 czerwca 2022 r.

Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. W poniedziałek (16 maja) burmistrz Kazimierz Jańczuk ogłosił konkurs, który wyłoni nowego szefa gminnej jednostki. Poszukiwana jest osoba energiczna, z mnóstwem pomysłów, kreatywna, lubiąca sport i ludzi.  

Wymagania

Kandydatem na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji może być osoba, która m.in.:

 • ma wykształcenie wyższe magisterskie;
 • posiada doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach publicznych;
 • zna przepisy prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw o: finansach publicznych, prawie zamówień publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, sporcie, prawie budowlanym, bezpieczeństwie imprez masowych;
 • zna zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kodeks postępowania administracyjnego) oraz instytucji kultury fizycznej i przepisów z obszaru działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 • posiada obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowaną opinię;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania

Do zadań przyszłego dyrektora GOSiR-u należeć będzie:

 • zarządzanie działalnością statutową jednostki;
 • reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 • wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników;
 • koordynowanie i popularyzacja działań z zakresu sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
 • organizacja zajęć, zawodów oraz masowych imprez sportowo-edukacyjnych w oparciu o administrowaną bazę sportową;
 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami, placówkami prowadzącymi działalność w obszarze sportu i rekreacji;
 • udostępnianie obiektów ośrodka dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych lub o charakterze komercyjnym, z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna oraz zasad gospodarności i efektywności;
 • organizowanie i koordynowanie zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
 • zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi administrowanymi przez ośrodek;
 • opracowanie planu finansowego jednostki i nadzór nad jego realizacją;
 • opracowywanie planów remontów i modernizacji oraz nadzorowanie prowadzonych prac w tym zakresie, dotyczących obiektów administrowanych przez GOSiR.

Termin składania dokumentów

Kandydaci na złożenie dokumentów aplikacyjnych mają czas do piątku 3 czerwca. Można je dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00) lub przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (liczy się data wpływu do magistratu). Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zakresu obowiązków oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć aplikując na ww. stanowisko, znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.