dotacja | Konstancin-Jeziorna

dotacja

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie

27 września 2021 r. gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizacje zadania pn „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie”

Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3082/1/2021 z dnia 27 stycznia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.