Wydziały | Konstancin-Jeziorna

Wydziały

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

 1. sprawowanie obsługi sekretarskiej burmistrza i zastępców burmistrza;
 2. udział w organizacji wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów i wyboru ławników sądów powszechnych;
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;
 4. sprawowanie zarządu administracyjno-gospodarczego budynkami zajmowanymi przez urząd tj.:
  • ratuszem przy ul. Piaseczyńskiej 77,
  • willą Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42, 
  • willą Gryf przy ul. Sobieskiego 13, 
  • willą Halinówka przy ul. Warszawskiej 32,
  • lokalem przy ul. Warszawskiej 23,
 5. w szczególności w zakresie prowadzenia rozliczeń za świadczone usługi komunalne i media, bieżącej konserwacji urządzeń i wyposażenia obiektów oraz konserwacji terenów, na których posadowione są ww. budynki i lokale;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach zajmowanych przez urząd;
 7. zaopatrzenie materiałowo-techniczne urzędu, gospodarka środkami rzeczowymi, ochrona mienia urzędu;
 8. prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych używanych w urzędzie;
 9. ustalanie treści pieczęci służbowych, zamawianie oraz ich wydawanie i przyjmowanie zwrotów;
 10. prowadzenie archiwum zakładowego i archiwizowanie akt urzędu;
 11. przyjmowanie wniosków pracowników oraz emerytów urzędu o przyznanie świadczeń i pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wyliczanie na tej podstawie wysokości przysługującego świadczenia;
 12. prowadzenie zbiorczej ewidencji przyznanych świadczeń z ZFŚS pracownikom oraz emerytom urzędu;
 13. nadzór nad pracownikami obsługi, w tym: kierowcą, portierami, sprzątaczkami, konserwatorem;
 14. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i właściwym utrzymaniem służbowego samochodu osobowego;
 15. realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz spraw dotyczących tajemnicy służbowej o klauzuli zastrzeżone i o klauzuli poufne.
   
Wydział Dróg Gminnych


Do zakresu działania Wydziału Dróg Gminnych należy:

 1. prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych, położonych w ciągach dróg gminnych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami);
 2. udzielanie opinii związanych z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych;
 3. prowadzenie spraw z zakresu bieżących remontów, eksploatacji i oświetlenia dróg gminnych oraz wewnętrznych, których zarządcą jest gmina;
 4. przygotowywanie i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, której zarządcą jest gmina wraz z naliczaniem wysokości stosowanych opłat;
 5. prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem i sygnalizacją świetlną dróg gminnych oraz wewnętrznych, których zarządcą jest gmina;
 6. utrzymanie i konserwacja rowów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych oraz wewnętrznych, których zarządcą jest gmina;
 7. wykonywanie uprawnień i obowiązków gminy i jej organów wynikających z zarządzania drogami gminnymi;
 8. wnioskowanie o ustalanie miejsc, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów wraz z ustalaniem wysokości opłat oraz nadzór nad ich pobieraniem przez wyznaczony podmiot;
 9. prowadzenie spraw związanych z lokalnym transportem zbiorowym i funkcjonowaniem komunikacji publicznej;
 10. uzgadnianie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji w pasie dróg gminnych oraz stałej lub czasowej organizacji ruchu.
   
Wydział Finansowy

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw finansowych gminy, a w szczególności:

 1. współpraca przy opracowaniu projektu budżetu gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. współpraca przy opracowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informowanie komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu i uchwalonym budżecie;
 3. opracowywanie planów finansowych oraz prowadzenie ewidencji zmian w budżecie;
 4. dokonywanie spłat rat pożyczek, kredytów lub wyemitowanych obligacji komunalnych wraz z naliczonymi odsetkami;
 5. bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i organu;
 7. prowadzenie ewidencji dochodów gminy i dochodów niepodatkowych urzędu;
 8. prowadzenie ewidencji wydatków urzędu;
 9. kontrola formalno-rachunkowa wydatków urzędu oraz ich zgodności z planem finansowym;
 10. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont;
 11. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych na podstawie dokumentów przekazanych z właściwych komórek organizacyjnych urzędu;
 12. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych;
 13. przyjmowania jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych z gminnych jednostek organizacyjnych;
 14. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych urzędu i organu;
 15. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych gminy;
 16. sporządzanie przelewów bankowych oraz prowadzenie wewnętrznej kasy urzędu;
 17. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT;
 18. współpraca przy rozliczaniu zadań inwestycyjnych;
 19. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 20. rozliczanie inwentaryzacji;
 21. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu;
 22. współpraca z regionalną izbą obrachunkową, izbami i urzędami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz bankami.
   
Wydział Podatków i Egzekucji

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Egzekucji należy prowadzenie spraw podatkowych, a w szczególności: należy prowadzenie spraw podatkowych i egzekucyjnych, a w szczególności:

 1. ustalanie i naliczenia podatków;
 2. księgowanie wpłat i weryfikacja należności na kontach podatkowych;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu podatków;
 4. otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów gminy;
 6. uzgadnianie zrealizowanych dochodów i przekazywanie ich do budżetu gminy;
 7. uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi w zakresie podatków;
 8. prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów podatków;
 9. sporządzanie sprawozdań o dochodach (RB-27S);
 10. uzgadnianie ww. sprawozdań pod względem formalnym i rachunkowym i ich zgodności z planem budżetowym;
 11. uzgadnianie zrealizowanych dochodów;
 12. sporządzanie wezwań do zapłaty, upomnień;
 13. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków;
 14. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości dotyczące podatków na osoby trzecie;
 15. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
 16. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, komunalnymi;
 17. uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 18. uzgadnianie zrealizowanych dochodów gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 19. sporządzanie wezwań do zapłaty, upomnień;
 20. oprowadzenie ewidencji analitycznej dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 21. sporządzanie sprawozdań o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (RB-27S);
 22. wprowadzanie i korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 23. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 24. prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 25. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych


Do zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych należy:

 1. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z przydziałem i zamianą mieszkalnych lokali komunalnych;
 3. prowadzenie postępowań o wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci głównego najemcy (dot. mieszkań komunalnych), rozstrzyganie sporów czynszowych oraz prowadzenie spraw w stosunku do osób zajmujących lokal po wyprowadzeniu najemcy;
 4. współpraca z ZGK w zakresie likwidacji skutków samowoli lokalowych oraz egzekwowania należności czynszowych jak również wnioskowanie o wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych;
 5. realizacja zadań w zakresie remontu lokali komunalnych;
 6. zabezpieczanie pustostanów i ewentualna rozbiórka budynków komunalnych;
 7. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy;
 8. realizacja innych zadań wynikających z ustaw dotyczących spraw mieszkaniowych;
 9. prowadzenie spraw w zakresie korzystania z terenu Parku Zdrojowego;
 10. konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, w tym nadzór nad utrzymaniem i sprawnością urządzeń na placach zabaw i siłowni plenerowej;
 11. planowanie i realizacja zadań w zakresie całorocznego utrzymania, sprzątania terenu i  pielęgnacji zieleni niskiej w Parku Zdrojowym;
 12. prowadzenie spraw w zakresie wynajmu oraz nadzór nad właściwą eksploatacją straganów handlowych w Parku Zdrojowym;
 13. zakup i utrzymanie (konserwacja) wyposażenia małej architektury miejskiej (takiej jak: ławek, koszy na śmieci, tablic ogłoszeniowych, stojaków na rowery itp.);
 14. planowanie i realizacja zadań w zakresie urządzania i pielęgnacji zieleni niskiej (m.in. koszenie i grabienie trawników, cięcia krzewów, odchwaszczanie, sadzenie kwiatów, itp.);
 15. planowanie i realizacja zadań w zakresie zimowego i letniego utrzymania porządku w gminie (m.in. odśnieżanie, zamiatanie, itp.);
 16. planowanie i realizacja zadania w zakresie najmu kabin sanitarnych ustawianych w przestrzeni publicznej;
 17. utrzymanie w czystości i porządku przyulicznych koszy na śmieci, przystanków komunikacji miejskiej;
 18. realizacja zadań w zakresie likwidacji oraz usuwania nieczystości organicznych z przestrzeni publicznej;
 19. prowadzenie spraw w zakresie odbioru padłych – dzikich i bezdomnych, zwierząt z terenów będących we władaniu gminy;
 20. prowadzenie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją szaletów miejskich;
 21. prowadzenie spraw dotyczących wynajmu  świetlic wiejskich i Domów Ludowych administrowanych przez Gminę na potrzeby mieszkańców (imprezy okolicznościowe, inne uzasadnione spotkania);
 22. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, doposażeniem i konserwacją świetlic wiejskich i Domów Ludowych, w tym usuwanie nieczystości stałych oraz rozliczanie płatności za media;
 23. prowadzenie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci narodowej;
 24. utrzymanie w czystości i porządku placu zabaw dla czworonogów;
 25. realizacja przydzielonych zadań funduszu sołeckiego, będących w kompetencji wydziału;
 26. planowanie rzeczowo-finansowe i realizacja zadań w zakresie gospodarki zielenią niską na terenie gminy (m.in. zakup kwiatów i  ich nasadzenia, pielęgnacja krzewów, zakładanie i koszenie trawników, pielęgnacja klombów itp.);
 27. planowanie potrzeb rzeczowo-finansowych, prowadzenie procedur wyłonienia firm świadczących usługi w zakresie działalności wydziału;
 28. wykonywanie czynności związanych z realizacją i rozliczeniem zawartych umów;
 29. planowanie potrzeb rzeczowo-finansowych i nadzór nad właściwą eksploatacją własnych i dzierżawionych obiektów na terenie gminy.
   
Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. prowadzenie rejestru zasobów gruntów na cele budowlane;
 2. prowadzenie spraw dotyczących korzystania z prawa pierwokupu;
 3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami stanowiącymi własność gminy;
 4. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości będących w użytkowaniu gminy;
 5. wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic i dróg;
 6. przygotowywanie opracowań geodezyjnych oraz projektów podziałów nieruchomości gminnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych;
 8. analiza statutów spółek wspólnot gruntowych oraz zmian do statutó;
 9. składanie wniosków w sprawie tworzenia przymusowej spółki wspólnoty, nadawania jej statutu, wyznaczenia organów spółki i ustalenia wynagrodzenia dla osób nie będących członkami spółki, które zostały wyznaczone do organów spółki;
 10. składanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zamianę lub przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne gruntów wspólnot gruntowych oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę;
 11. składanie wniosków w sprawie zatwierdzenia aktu zbycia udziału we wspólnocie;
 12. wydawanie dokumentów administracyjnych dotyczących podziałów i rozgraniczeń na terenie gminy;
 13. prowadzenie dokumentacji administracyjno-prawnej związanej z wydzierżawieniem gruntów komunalnych;
 14. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 15. prowadzenie spraw związanych z opłatą urbanistyczną;
 16. prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką;
 17. prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego;
 18. prowadzenie spraw związanych z regulacja stanów prawnych dróg i ulic;
 19. prowadzenie spraw związanych z przejętym lub przejmowanym na rzecz gminy mieniem od osób prawnych i fizycznych.
   
Wydział Inwestycji i Remontów


Do zakresu działania i kompetencji Wydziału Inwestycji i Remontów należą sprawy związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem inwestycji oraz remontów, a w szczególności:

 1. opracowywanie rzeczowo-finansowych planów inwestycyjnych, w uzgodnieniu z burmistrzem;
 2. realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego, a w tym:
  • opracowywanie dokumentów i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji;
  • przygotowywanie umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; wykonawstwa robót i zastępstwa inwestorskiego;
  • przygotowywanie założeń i programów funkcjonalno-użytkowych wraz z kosztorysami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym także dla przeprowadzanych postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w tych postępowaniach;
  • udział w naradach technicznych w trakcie uzgadniania i wykonywania dokumentacji;
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji gminnych;
  • z chwilą wejścia wykonawcy na budowę uczestnictwo w spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji;
  • koordynacja postępu robót z możliwościami finansowymi gminy;
  • bieżące kontrolowanie i rozliczanie prowadzonych inwestycji;
  • odbiór techniczny i rozliczanie zakończonych inwestycji;
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
  • przekazywanie zakończonych inwestycji na podstawie odpowiednich dokumentów Wydziałowi Finansowemu w celu przyjęcia ich na majątek gminy;
  • przekazywanie zakończonych inwestycji wyznaczonym jednostkom do eksploatacji;
 3. prowadzenie zadań infrastrukturalnych przy udziale finansowym mieszkańców w zakresie: inicjowania, rejestracji i organizacji zadań inwestycyjnych;
 4. inicjowanie i przygotowywanie inwestycji wspólnych oraz ustalanie propozycji partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy z innymi podmiotami;
 5. pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o udzielenie pożyczek preferencyjnych lub dotacji na inwestycje gminne;
 6. współdziałanie i pomoc w uzgadnianiu dokumentacji projektowych przedkładanych przez inwestorów zewnętrznych w zakresie:
  • dokumentacji dotyczących inwestycji w pasie dróg gminnych oraz innych inwestycji prowadzonych na terenach należących do gminy;
  • stałej i czasowej organizacji ruchu.
    
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

 1. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, a w szczególności:
  • koordynowanie działalności związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska na obszarze gminy;
  • opracowywanie programu ochrony środowiska gminy oraz jego aktualizacja;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska;
  • inicjowanie edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ochrony powietrza;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z kompetencjami określonymi właściwymi ustawami oraz innych postępowań wynikających z tych ustaw;
  • prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego prawa wodnego (m.in.: naliczanie opłat za retencję terenową);
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska związanych z ochroną wód oraz powietrza atmosferycznego;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz wymierzaniem kar pieniężnych za nielegalną wycinkę, niszczenie drzew lub krzewów oraz zieleni;
  • pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej na terenach gminnych;
  • prowadzenie spraw dotyczących pomników przyrody położonych na terenie gminy;
  • opiniowanie zezwoleń na zbieranie odpadów lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wynikających z ustawy o odpadach;
  • udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy oraz ewidencjonowanie sprawozdań sporządzonych przez przedsiębiorców;
  • nadzór i kontrola zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  • prowadzenie spraw związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
  • prowadzenie spraw związanych z odbiorem i usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest;
  • prowadzenie rejestru psów ras uznawanych za agresywne oraz spraw dotyczących zezwoleń na ich utrzymywanie;
  • prowadzenie spraw związanych z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym:  kastracja, sterylizacja,  chipowanie, wyłapywanie i odławianie zwierząt bezdomnych;
  • opiniowanie projektów prac geologicznych;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu gminy w zakresie działań proekologicznych.
    
 2. Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem, a w szczególności:
  • wydawanie decyzji i zaświadczeń z zakresu rolnictwa;
  • współpraca ze służbami sanitarnymi w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy;
  • realizacja zadań z zakresu ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
  • kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalenia i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku przez rolników prowadzących gospodarstwo;
  • przygotowywanie i opracowywanie materiałów statystycznych dla Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (spisy rolne, zestawienia kwartalne, półroczne i roczne);
  • nadzór nad wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy;
  • spisywanie zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym;
  • prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi ogrodami działkowymi;
  • współpraca z jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego (wybory sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli, delegatów do izb rolniczych);
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz i w zakresie rolnictwa,
  • udział w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
  • ustalanie strat i szacowanie szkód po wystąpieniu klęsk żywiołowych w rolnictwie;
  • przyjmowanie i ocena formalna wniosków funduszu sołeckiego;
  • współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem.
    
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia


Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia należy prowadzenie spraw z zakresu szkolnictwa, rozpowszechniania kultury i ochrony zdrowia na terenie gminy, a w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków organu prowadzącego oraz współdziałanie z:
  • żłobkiem gminnym,
  • przedszkolami gminnymi,
  • szkołami podstawowymi.
 2. wykonywanie zadań organu prowadzącego w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych, a w tym:
  • powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany;
  • opracowywanie projektów regulaminów wynagradzania i premiowania nauczycieli;
  • opracowywanie pierwszych projektów statutów szkół i przedszkoli;
  • organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których gmina Konstancin-Jeiorna jest organem prowadzącym.
 3. wpisywanie do ewidencji placówek niepublicznych przedszkoli i szkół oraz wypłacanie dotacji;
 4. wpisywanie żłobków do rejestru;
 5. prowadzenie rejestru żłobków, w tym niepublicznych;
 6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją jednostek oświatowych;
 7. organizacja transportu dla dzieci do szkół;
 8. nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej;
 9. prowadzenie spraw związanych  z obowiązkiem nauki;
 10. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowań z urzędu;
 11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej;
 12. zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne;
 13. przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 14. współdziałanie z:
  • gminnym podmiotem leczniczym, w tym przygotowywanie i nadzór nad udzielaniem jemu dotacji;
  • gminnym żłobkiem i szkołami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie ochrony zdrowia.
 15. współpraca z innymi placówkami, gminnym podmiotem leczniczym w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy;
 16. koordynowanie spraw w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii poprzez:
  • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • współudział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii oraz nadzór nad realizacją programu;
  • przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie czynności związanych z kierowaniem wniosków do Sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego;
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
  • współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz ochroną przed przemocą.
 17. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, będących jednostkami organizacyjnymi gminy;
 18. współpraca z Biblioteką Publiczną;
 19. współpraca z Konstancińskim Domem Kultury.
   
Wydział Planowania Przestrzennego

Do zakresu działania Wydziału  Planowania Przestrzennego należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego zgodnie z właściwymi przepisami;
 2. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a w tym  w szczególności:
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
  • nadzorowanie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści;
  • uzgadnianie projektów planów miejscowych ze wskazanymi  organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami;
  • dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikającym z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu;
  • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu;
  • wydawanie zaświadczeń o braku planu zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
  • prowadzenie rejestru wydanych postanowień;
  • prowadzenie rejestru wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 3.     współpraca z innymi wydziałami urzędu w zakresie realizacji ich zadań określonych regulaminem, w części wkraczającej w zakres urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony zabytków i dóbr kultury, a w szczególności:
  • przygotowywanie opinii dotyczących zgodności projektowanego podziału działki z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania;
  • przygotowywanie opinii podziałowych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • opiniowanie wyznaczonych linii rozgraniczających zaprojektowanych dróg pod względem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego;
  • inne zadania z zakresu wymienionych dziedzin działalności gminy, zlecone przez Burmistrza;
 4.     prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków nieruchomych.
   
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej


Do zakresu działania Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej należy:

 1. organizacja, zabezpieczenia imprez i spotkań w ramach współpracy z miastami partnerskimi innych państw;   
 2. redagowanie i tłumaczenie dokumentów i korespondencji;
 3. pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z UE;
 4. realizacja polityki informacyjnej gminy:
  • utrzymywanie kontaktów z mediami i współpraca z dziennikarzami,
  • organizowanie konferencji i wywiadów,
  • udostępnienie i opracowywanie materiałów o gminie,
  • aktywne uczestnictwo w procesie udostępniania informacji publicznych,
  • przygotowywanie materiałów marketingowych i promocyjnych,
  • budowa pozytywnego wizerunku gminy przy szczególnym uwzględnieniu jej uzdrowiskowego charakteru.
 5. pomoc w organizacji spotkań, festynów i innych uroczystości;
 6. współpraca w zakresie promocji z Konstancińskim Domem Kultury, lokalnymi stowarzyszeniami, muzeami, klubami i szkołami;
 7. współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
   
Wydział Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Komunikacji Społecznej

Do zakresu zadań Wydziału Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Komunikacji Społecznej należy:

 1. koordynacja prac w zakresie polityki rozwoju w korelacji z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, w tym:
  1. przygotowanie i wdrażanie strategii rozwoju gminy,
  2. prowadzenie prac w zakresie polityki miejskiej,
  3. prowadzenie prac w zakresie polityki/strategii metropolitarnej obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej;
 2. udział w pracach związanych z programami społeczno-gospodarczymi na terenie gminy;
 3. współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy gminy oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi w celu wspierania przedsiębiorczości w gminie;
 4. współpraca z instytucjami zewnętrznymi na poziomie regionalnym i rządowym;
 5. udział w programach rozwoju ponadlokalnego, integracyjnych, służących realizacji zadań gminy w partnerstwach terytorialnych i stowarzyszeniach samorządowych;
 6. dokonywanie diagnoz i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców;
 7. przygotowywanie konsultacji społecznych i koordynowanie okresowego weryfikowania opinii publicznej – przeprowadzanie badań ankietowych;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na zadania publiczne;
 9. przygotowywanie projektów rocznych programów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 10. wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej w formie inicjatywy lokalnej;
 11. inicjowanie przedsięwzięć turystycznych o charakterze lokalnym;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród sportowych;
 13. współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i Radą Seniorów;
 14. prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego;
 15. ewidencjonowanie działalności gospodarczej – wpisy do ewidencji działalności gospodarczej;
 16. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej:
  1. przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
  2. przygotowywanie decyzji o umorzeniu działalności gospodarczej,
  3. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu wpisów i zezwoleń w rejestrze działalności gospodarczej,
  4. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat za wydane zezwolenia,
 17. prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 18. przygotowywanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 19. prowadzenie spraw związanych z targowiskiem miejskim w zakresie zatrudniania inkasentów zakupu i dystrybucji bloczków opłaty targowej.

Biura

Biuro Informatyzacji

Do zadań Biura Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej należą sprawy dotyczące świadczenia obsługi informatycznej dla wszystkich struktur organizacyjnych urzędu.
 

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych


Do zakresu działania i kompetencji Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy:

 1. wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków zewnętrznych dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów;
 2. przygotowanie i składanie wniosków o pozyskanie środków we współpracy z innymi wydziałami i stanowiskami, a w szczególności z Wydziałem Inwestycji i Remontów, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Dróg Gminnych, Wydziałem Finansowym;
 3. kontaktowanie się z jednostkami udzielającymi gminie wsparcia finansowego oraz dbanie o terminowe przedkładanie im kompletnych wniosków;
 4. bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków;
 5. pozyskiwanie środków zewnętrznych do realizacji zadań gminy, a w szczególności pozyskiwanie funduszy i dotacji, w tym funduszy unijnych;
 6. sygnalizowanie Burmistrzowi zagrożeń warunkujących uzyskanie środków;
 7. prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania przez nie środków funduszy europejskich;
 8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych oraz sporządzenie do nich założeń co do pozyskania środków zewnętrznych;
 9. koordynacja i nadzór realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.
   
Biuro PrawneDo zakresu Biura Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej burmistrza, Rady Miejskiej oraz komórek organizacyjnych urzędu poprzez:

 1. sporządzanie opinii prawych,
 2. weryfikacje projektów umów i porozumień,
 3. wykonywanie zastępstwa procesowego,
 4. informowanie o prowadzonych sprawach,
 5. prowadzenie aktualnego zbioru przepisów prawnych,
 6. prowadzenie ewidencji spraw sądowych,
 7. sygnalizowanie o stwierdzonych uchybieniach prawnych w działalności urzędu,
 8. przekazywanie informacji wydziałom o bieżących wydawanych aktach prawnych w zakresie ich właściwości.

Radcowie prawni świadczą pomoc prawną zgodnie z przepisami odrębnymi na warunkach określonych w umowach zawartych z burmistrzem, któremu bezpośrednio podlegają.

Biuro Rady Miejskiej


Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy zapewnienie radnym organizacyjnych i technicznych warunków do sprawnego funkcjonowania, a w szczególności:

 1. obsługa Rady Miejskiej, a w tym:
  • opracowanie projektów sprawozdań i informacji z działalności rady i jej komisji,
  • zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji,
  • przygotowywanie i terminowe doręczenia zawiadomień i materiałów na sesję rady,
  • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej oraz czuwanie nad terminowością ich załatwiania,
  • sporządzanie protokołów z sesji Rady Miejskiej;
 2. obsługa przewodniczącego Rady Miejskiej, a w tym:
  • wykonywanie czynności zapewniających sprawne kierowanie pracami Rady Miejskiej,
  • przedstawianie we właściwym czasie materiałów na sesję,
  • dokonywanie na zlecenie określonych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady Miejskiej i jej komisji,
  • prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych;
 3. obsługa Komisji Rady, a w tym:
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,
  • przygotowanie materiałów na posiedzenie komisji,
  • sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków komisji,
  • przekazywanie wniosków komisji do burmistrza;
 4. obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków do wykonywania przez nich obowiązków wynikających z piastowania mandatu, a w szczególności:
  • dostarczanie radnym materiałów umożliwiających świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach i pracach komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz przekazywanie ich burmistrzowi,
  • organizowanie szkolenia radnych,
  • sporządzanie zestawień uprawniających radnych do otrzymania diet za udział w posiedzeniach oraz sporządzanie rozliczeń finansowych w tym zakresie.
 5. przygotowywanie i wysyłanie drogą elektroniczną uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prowadzenie rejestru publikacji Uchwał w Dzienniku Urzędowym;
 6. przygotowywanie i wysyłanie drogą elektroniczną uchwał objętych zakresem nadzoru RIO do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz prowadzenie rejestru przekazanych do RIO uchwał.
   
Biuro Zamówień PublicznychDo zadań Biura Zamówień Publicznych należą sprawy związane z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających specyfikę urzędu oraz zmieniający się stan prawny;
 2. opracowywanie wzorów dokumentacji przetargowej;
 3. prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. sporządzanie sprawozdań rocznych;
 5. współpraca z Biurem Prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych;
 6. dbałość o staranne przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych dokonywanych przez gminę;
 7. opiniowanie wszelkich czynności podejmowanych przez wydziały w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. opiniowanie wszelkich dokumentów przygotowywanych przez wydziały w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 9. sporządzanie dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 10. uzgadnianie z wydziałami wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. udział w komisjach przetargowych;
 12. ogłaszanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 13. reprezentowanie gminy wraz z przedstawicielem komórki wnioskującej o udzielenie zamówienia w trakcie postępowania odwoławczego.
   
Biuro Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego należy:

I. W zakresie spraw Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

 1. planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, w tym opracowanie wytycznych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań obronnych;
 2. opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
 3. opracowywanie, uzgodnienie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz stosownych programów obronnych;
 4. opracowanie i uaktualnienie planu przygotowań służby zdrowia do zabezpieczenia potrzeb obronnych;
 5. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania gminą, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 6. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na okres wojny oraz projektu zarządzenia burmistrza wprowadzającego ten regulamin w życie;
 7. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 8. prowadzenie rejestracji do kwalifikacji wojskowej;
 9. udział w pracach Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej;
 10. opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentacji stałego dyżuru;
 11. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;
 12. opracowywanie rocznych świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 13. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 14. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
 15. planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 16. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym;
 17. przygotowanie dokumentacji w zakresie orzekania przez burmistrza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 18. prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
 19. prowadzenie spraw właściwych dla kompetencji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a w tym:
  • prowadzenie kancelarii niejawnej,
  • nadzorowanie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
  • nadzór nad zapewnieniem ochrony fizycznej komórek organizacyjnych,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,
  • opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 20. współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

II. W zakresie spraw przeciwpożarowych:

 1. prowadzenie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach organizacyjnych gminy;
 2. kontrola zapewnienia na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów;
 3. dokonywanie przeglądu sprzętu ppoż. w urzędzie i jednostkach budżetowych gminy, w tym w placówkach oświatowych i wychowawczych;
 4. współpraca w imieniu burmistrza, ze wszystkimi gminnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz prowadzenie ich rejestru;
 5. monitorowanie stanu technicznego taboru samochodowego wozów bojowych i planowanie ich remontów, napraw i konserwacji;
 6. prowadzenie przeglądu i szkolenia w jednostkach OSP;
 7. koordynowanie funkcjonowania gminnych OSP, poprzez:
  • tworzenie rocznych planów remontów siedzib jednostek OSP oraz planów zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP;
  • prowadzenie przeglądów, legalizacji, konserwacji, napraw i uzupełnień sprzętu ppoż. i umundurowania w jednostkach OSP;
  • tworzenie preliminarza wydatków w OSP i przygotowywania dokumentów do finansowego rozliczania wydatków z budżetu OSP;
  • miesięczne rozliczanie kierowców - konserwatorów z paliwa na podstawie miesięcznych kart drogowych i kart pracy sprzętu pożarniczego oraz wydawanie nowych kart;
 8. pobieranie zaliczki pieniężnej na pilne zakupy paliwa, płynów, olejów, części zamiennych itp. celem utrzymania samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej;
 9. naliczanie członkom poszczególnych jednostek OSP należności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem strażaków oraz ubezpieczeniem samochodów pożarniczych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością OSP;
 11. sporządzanie umów związanych z działalnością OSP, a w tym umów o naprawy samochodów pożarniczych, zakupu sprzętu i umundurowania dla strażaków;
 12. nadzorowanie zgodności wystawianych rachunków za zużycie energii elektrycznej, gazu, poboru wody w poszczególnych jednostkach OSP.