Burmistrz i zastępcy | Konstancin-Jeziorna

Burmistrz i zastępcy

Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Sekretariat pok. nr 82 (pierwsze piętro)
tel.: 22 484 23 10
e-mail: sekretariatatkonstancinjeziorna [dot] pl (sekretariat[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.00–16.00.

Zapisy interesantów:

 • telefonicznie: 22 484 23 05,
 • e-mailem: kancelariaatkonstancinjeziorna [dot] pl (kancelaria[at]konstancinjeziorna[dot]pl),
 • osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca – stanowisko Kancelaria/Informacja.

Burmistrz gminy nadzoruje funkcjonowanie:

 • Wydziału Finansowego,
 • Wydziału Planowania Przestrzennego,
 • Biura Prawnego,
 • Biura Zarządzania Kryzysowego,
 • Straży Miejskiej,
 • Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej,
 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr,
 • gminnego podmiotu leczniczego.

Burmistrz gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • zastępcami burmistrza,
 • sekretarzem,
 • skarbnikiem,
 • audytorem wewnętrznym,
 • radcami prawnymi,
 • osobami pracującymi na samodzielnych stanowiskach z wyjątkiem osób podległych bezpośrednio zastępcom burmistrza.
Kazimierz Jańczuk
Zakres zadań

Do zakresu zadań burmistrza gminy należy:

 • kierowanie urzędem;
 • reprezentowanie gminy;
 • przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej;
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 • podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w granicach udzielonego upoważnienia, w tym podpisywanie umów i zaciąganie zobowiązań;
 • podejmowanie niemajątkowych decyzji związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów kierowanych do osób prawnych i fizycznych;
 • nadzorowanie realizacji zadań zleconych;
 • upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4;
 • nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy – nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
 • zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu;
 • dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy:
  a) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
  b) kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 • informowanie Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego o zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego;
 • przedkładanie wojewodzie w terminie 7 dni podjętych uchwał Rady Miejskiej;
 • przedkładanie wojewodzie aktów ustanawiających przepisy porządkowe w terminie 2 dni od ich ustanowienia;
 • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia;
 • współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Samorządem Powiatowym, samorządami gmin oraz organami administracji rządowej;
 • składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań należących do kompetencji burmistrza;
 • koordynacja przygotowań i realizacji budżetu gminy;
 • współpraca z komitetami społecznymi;
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i młodzieżowymi;
 • współpraca z organizacjami zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną na terenie gminy;
 • współpraca z policją;
 • tworzenie referatów w ramach istniejących wydziałów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem urzędu;
 • zatwierdzenie struktury i podziału obowiązków w wydziałach, biurach, referatach, zespołach i samodzielnych stanowiskach.

 


 

Ryszard Machałek – pierwszy zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna

Sekretariat pok. nr 82 (pierwsze piętro)
tel.: 22 484 23 10
e-mail: sekretariatatkonstancinjeziorna [dot] pl (sekretariat[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Zapisy interesantów:

 • telefonicznie: 22 484 23 05,
 • e-mailem: kancelariaatkonstancinjeziorna [dot] pl (kancelaria[at]konstancinjeziorna[dot]pl),
 • osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca – stanowisko Kancelaria/Informacja.

Pierwszy zastępca burmistrza sprawuje nadzór nad:

 • Wydziałem Dróg Gminnych,
 • Wydziałem Inwestycji i Remontów,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
 • Biurem Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 • Zakładem Gospodarki Komunalnej,
 • Biurem Komunikacji Społecznej,
 • Stanowiskiem ds. przeciwpożarowych,
 • Konstancińskim Domem Kultury,
 • Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Ryszard Machałek
Zakres zadań

Pierwszy Zastępca Burmistrza prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne w zakresie:

 • udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej w zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;
 • wydawania poświadczeń/referencji dla wykonawców;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski, pisma mieszkańców, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji itp. W zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • wydawania obwieszczeń w zakresie tematyki nadzorowanych Wydziałów;
 • udzielania informacji w zakresie merytorycznym nadzorowanych Wydziałów;
 • wydawania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 • wydawania oświadczeń o dostępie do drogi publicznej (gminnej);
 • wydawania uzgodnień projektów pod względem zgodności z decyzją lokalizacyjną i lokalizacją zjazdu;
 • wydawania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po uprzedni ni parafowaniu przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
 • opiniowania stałej i czasowej organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych i zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu na wewnętrznych drogach gminnych;
 • podpisywania zleceń szczegółowych w ramach zawartych umów dotyczących:
  • opracowania stałej i czasowej organizacji ruchu,
  • równania i profilowania gminnych dróg gruntowych,
  • remontów cząstkowych nawierzchni drogowych wykonywanych z elementów betonowych,
  • zakupów, dostawy i wykonania oznakowania drogowego,
  • remontu infrastruktury związanej z komunikacją publiczną,
  • bieżącego utrzymania pasa drogowego wraz z odwodnieniem;
 • podpisywania wniosków:
  • o wydanie (zmianę) warunków przyłączenia do sieci energetycznej, guzowej, telekomunikacyjnej itp.;
  • o zawarcie (zmianę), rozwiązanie umów przyłączeniowych do sieci;
  • o wydanie decyzji lokalizacyjnych w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń, które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego;
  • o wydanie decyzji w sprawie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót budowlanych;
  • o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zamierzeń zlokalizowanych w pasie drogowym;
  • o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej;
  • o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;
  • o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej;
  • o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
  • o dotyczących zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę;
  • o wydanie decyzji odstępstwa od obowiązujących zakazów;
  • o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
  • o wydanie decyzji w sprawie zgody na wycinkę drzew/krzewów;
  • o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zamierzeń zlokalizowanych w strefie konserwatorskiej;
 • podpisywania dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego i inicjatyw lokalnych z wyłączeniem umów;
 • podpisywania pism związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych z wyłączeniem umów;
 • akceptowania zaliczek;
 • podpisywania faktur za wynajem lokali użytkowych w świetlicach administrowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna, na podstawie podpisanych uprzednio przez Burmistrza umów najmu ww. lokali;
 • podpisywania faktur za wynajem straganów handlowych;
 • podpisywania faktur za dzierżawę najem składników majątkowych gminy;
 • wydawania decyzji na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania tymi drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • wydawania decyzji na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opiat;
 • wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego i naliczanie odpowiednich opłat;
 • wydawania decyzji na lokalizację zjazdów z drogi gminnej;
 • wydawania postanowień będących odpowiedzią na wnioski w sprawie organizacji ruchu w zakresie dostępu do drogi mających wpływ na ruch drogowy;
 • wydawania postanowień dotyczących wykorzystywania pasa drogowego w sposób szczególny (np. nagrywanie filmów);
 • przekazywania spraw do organów właściwych w określonej sprawie.

 


 

Dariusz Zieliński – drugi zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna

Sekretariat pok. nr 82 (pierwsze piętro)
tel.: 22 484 23 10
e-mail: sekretariatatkonstancinjeziorna [dot] pl (sekretariat[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Zastępca burmistrza przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.00–16.00.

Zapisy interesantów:

 • telefonicznie: 22 484 23 05,
 • e-mailem: kancelariaatkonstancinjeziorna [dot] pl (kancelaria[at]konstancinjeziorna[dot]pl),
 • osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca – stanowisko Kancelaria/Informacja.

Drugi zastępca burmistrza sprawuje nadzór nad:

 • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Biurem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 • Wydziałem Oświaty Kultury i Zdrowia,
 • Wieloosobowym stanowiskiem ds. działalności gospodarczej,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • gminnym żłobkiem,
 • gminnymi jednostkami oświatowymi,
 • jednostkami pomocniczymi,
 • Biblioteką Publiczną.
Dariusz Zieliński
Zakres zadań

Drugi Zastępca Burmistrza prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne w zakresie:

 • wydawania zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wydawania zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości;
 • podpisywania pism w sprawie użytkowania wieczystego;
 • podpisywania ogłoszeń o przetargach, wykazów nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży;
 • podpisywania wniosków do ksiąg wieczystych;
 • podpisywania wezwań do zapłaty oraz monitów;
 • podpisywania protokołów uzgodnień dotyczących nabycia nieruchomości;
 • podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych;
 • podpisywania załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • podpisywania wniosków o płatność w ramach zawartych umów o dofinansowanie;
 • podpisywania załączników niezbędnych do złożenia wniosku o płatność;
 • podpisywania sprawozdań składanych w trakcie realizacji projektu;
 • podpisywania sprawozdań składanych na zakończenie realizacji projektu;
 • podpisywania sprawozdań składanych w okresie trwałości projektu;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski, pisma mieszkańców, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji itp. w zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy (żłobek, szkoły, przedszkola, biblioteka) oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • podpisywania dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego i inicjatyw lokalnych z wyłączeniem umów;
 • akceptowania zaliczek;
 • podpisywania faktur za dzierżawę i najem składników majątkowych gminy;
 • wydawania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po uprzednim parafowaniu przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej w zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;
 • wydawania obwieszczeń w zakresie tematyki nadzorowanych Wydziałów;
 • udzielania informacji w zakresie merytorycznym nadzorowanych Wydziałów;
 • wydawania zawiadomień:
  • o wszczęciu postępowania administracyjnego,
  • o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • o wykreśleniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania, odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • o zmianie adresu,
  • o przekazaniu pisma/podania do organu właściwego w sprawie,
  • o podejrzeniu popełnienia przestępstwu w zakresie znęcania się nad zwierzętami,
  • o wydaniu opinii przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, sanepid, Wody Polskie,
  • o zakończeniu postępowania,
  • o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • podpisywania sprawozdań:
  • z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi/roczne,
  • z realizacji programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pi renu/roczne,
  • z realizacji programu ochrony powietrza,
  • z gospodarowania dochodami,
  • z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowisku,
  • dotyczącej statystyki gminy — leśnictwo i ochrona środowiska — wieś i miasto;
 • wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości;
 • wydawania decyzji o przyznanie stypendium socjalnego;
 • wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych;
 • wydawania decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • wydawania decyzji:
  • nakazujących usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
  • o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów,
  • o odmowie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów,
  • o nałożeniu kary za usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za zniszczenie drzew/krzewów,
  • wnoszących sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew/krzewów,
  • o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób określony w art. 6 Ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt,
  • o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • o zmianie stanu wody na gruncie,
  • o rozgraniczenie nieruchomości;
 • wydawania postanowień o podziale nieruchomości;
 • wydawania postanowień o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości;
 • wydawania postanowień:
  • o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji administracyjnej,
  • nakładające obowiązek uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów,
  • o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o zatwierdzeniu projektów prac geologiczno-inżynierskich.