Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Konstancin-Jeziorna

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

2 marca 2009 r. Rada Miejska Konstancina-Jeziorny przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Konstancin-Jeziorna do realizacji projektu kluczowego samorządu województwa mazowieckiego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

5 sierpnia 2009 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z województwem mazowieckiem umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013. Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniosło 85 %, wkład własny gminy: 15 %.

Co roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisuje umowy o udzielenie dotacji Samorządowi Województwa Mazowieckiego, stanowiące wkład własny gminy do projektu.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania na rzecz gmin województwa mazowieckiego biorące udział w przedsięwzięciu:

  • instalacja i wdrożenie systemu teleinformatycznego e-Urząd, który umożliwia elektroniczną obsługę obywateli i wspomaga prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach takich, jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury;
  • wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.
     

logo