Zadaj pytanie burmistrzowi | Konstancin-Jeziorna

Zadaj pytanie burmistrzowi

Dzięki poniższemu kwestionariuszowi można zadać pytanie Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna, dotyczące spraw związanych z działalnością gminy, Urzędu Miasta i Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Poniżej kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać przed wypełnieniem i wysłaniem formularza:

 • Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail zadającego pytanie.
 • Pytanie powinno być sformułowane precyzyjnie, w formie 1–2 zdań, i zrozumiale oraz dotyczyć spraw ogólnych (nieindywidualnych) związanych z działalnością gminy Konstancin-Jeziorna, Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Pytanie nie może zawierać danych osobowych osób trzecich.
 • Pytania dotyczące indywidualnych spraw, zawierające określenia powszechnie uznane za obraźliwe oraz groźby nie będą publikowane.
 • Zabroniona jest wszelka aktywność o charakterze wykraczającym poza dopuszczalne normy prawne oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności: używanie wulgaryzmów i gróźb; obraźliwe wypowiadanie się o innych osobach, oskarżanie ich; publikowanie lub głoszenie treści, których udostępnianie jest zakazane przepisami prawa; naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich; podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych osób; umieszczania odsyłaczy do stron internetowych oraz adresów poczty elektronicznej.

Warto też wiedzieć:

 • Zastrzegamy sobie prawo do skracania pytań o bardzo rozbudowanej treści oraz do korekty ich treści (ortograficznej, stylistycznej, interpunkcyjnej i gramatycznej).
 • Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania i będzie udzielona w zakresie kompetencji służbowych burmistrza oraz w zakresie zadań własnych gminy.
 • Odpowiedź będzie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pytania.
 • Odpowiedzi na pytania będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej.

Szczegóły funkcjonowania serwisu „Zadaj pytanie burmistrzowi” zostały opisane w zamieszczonych poniżej zasadach korzystania z usługi.

Pytania i odpowiedzi dostępne są w zakładce: Zadaj pytanie burmistrzowi/Lista pytań i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy

Burmistrz Michał Wiśniewski, fot. A. Piętka
Zasady korzystania z usługi „Zadaj pytanie burmistrzowi”

Warunki korzystania z serwisu

 1. Zadając pytanie użytkownik akceptuje zasady korzystania z usługi.
 2. Zapytania do burmistrza może kierować każda osoba będąca użytkownikiem publicznej sieci Internet.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści pytania oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej gminy Konstancin-Jeziorna. Adres e-mail nie podlega publikacji.
 4. Użytkownik zadając pytanie zgadza się na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez użytkownika w bazie danych serwisu.
 5. Zasady obowiązują od momentu opublikowania.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo zmiany zasad korzystania z usługi.
 7. Zmiany wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia ich do tekstu zasad i zamieszczenia na stronie internetowej gminy Konstancin-Jeziorna.

Pytania

 1. Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail zadającego pytanie.
 2. Pytanie powinno być sformułowane precyzyjnie, w formie 1–2 zdań, i zrozumiale oraz dotyczyć spraw ogólnych (nieindywidualnych) związanych z działalnością gminy Konstancin-Jeziorna, Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Pytanie nie może zawierać danych osobowych osób trzecich.
 4. Pytania z dużą ilością błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych lub zawierające określenia powszechnie uznane za obraźliwe oraz groźby nie będą publikowane.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do skracania pytań o bardzo rozbudowanej treści oraz do korekty ich treści (ortograficznej, stylistycznej, interpunkcyjnej i gramatycznej).

Odpowiedzi

 1. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania i będzie udzielona w zakresie kompetencji służbowych burmistrza oraz w zakresie zadań własnych gminy.
 2. Odpowiedź wraz z zadanym pytaniem będą publikowane na stronie internetowej gminy Konstancin-Jeziorna.
 3. Odpowiedź będzie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pytania.
 4. Termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań oraz od stopnia ich skomplikowania.
 5. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do roszczeń w świetle przepisów kodeksu cywilnego.

Zakazy

Zabroniona jest wszelka aktywność o charakterze wykraczającym poza dopuszczalne normy prawne oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności:
 1. używanie wulgaryzmów i gróźb;
 2. obraźliwe wypowiadanie się o innych osobach, oskarżanie ich;
 3. publikowanie lub głoszenie treści, których udostępnianie jest zakazane przepisami prawa;
 4. naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 5. podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych osób;
 6. umieszczania odsyłaczy do stron internetowych oraz adresów poczty elektronicznej.
W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych zakazów administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zastosowania poniższych środków:
 1. nieopublikowania pytania i nieudzielenia odpowiedzi na pytanie;
 2. podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
Klauzula informacyjna
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna); tel. 22 484 23 00; e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP.
   
 2. Inspektorem ochrony danych jest Mateusz Siek; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl; adres do korespondencji: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane w interesie publicznym, o którym mowa w art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji usługi „Zadaj pytanie burmistrzowi gminy”.
 • w postaci imienia i nazwiska będą udostępnione na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy, jednostkom organizacyjnym gminy Konstancin-Jeziorna oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
   
 2. W granicach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację.
   
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej: uodo.gov.pl).
   
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
   
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z usługi „Zadaj pytanie burmistrzowi”.
CAPTCHA
18 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Autor
Patryk Siepsiak