Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami | Konstancin-Jeziorna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Każdy właściciel nieruchomości położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożyć w gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2021 r., w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Osoby, które do tej pory prowadziły zbiórkę nieselektywną, muszą dostosować się do nowych wymogów i rozpocząć segregację. W tym przypadku niezbędne jest złożenie nowej deklaracji.

Druk deklaracji

Druk deklaracji dostępny jest do pobrania poniżej. Wypełnij ją i podpisz. Pamiętaj, że deklarację podpisuje osoba upoważniona do tego lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.

Jak złożyć deklarację?

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć:

 • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77;
 • drogą korespondencyjną – na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
 • drogą elektroniczną za pomocą:
  • platformy ePUAP (adres skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP);
  • strony www.konstancinjeziorna.eboi.pl
   (złożone dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Ważne terminy

W przypadku kiedy deklaracja składana jest po raz pierwszy dla danej nieruchomości, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.
 
Jeżeli zmieniły się dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Stawki

Zgodnie z uchwałą nr 224/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 30 kwietnia 2020 r., na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 36 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów wynosi ona 72 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę z góry, bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości.

Zniżki

Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z dwóch rodzajów ulg:

 • na 30 proc. zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Aby ją otrzymać do deklaracji należy dołączyć:
  • kopie aktów urodzenia dzieci, kopie orzeczeń sądów o przysposobieniu lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej, albo kopie Kart Dużej Rodziny poszczególnych członków rodziny wielodzietnej;
  • kopię aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej/uczelni w przypadku dzieci pełnoletnich do 25 r.ż. kontynuujących naukę;
  • kopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka bez ograniczeń wiekowych.
 • o 3 zł mniej miesięcznie zapłacą posiadacze kompostowników przydomowych. Zniżka naliczana jest od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Pamiętaj! W przypadku skorzystania ze zniżki z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki koloru brązowego.

Aby otrzymać zniżkę należy złożyć nową deklarację.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr. tel.: 22 484 23 26 lub mailowo na adres: odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Autor
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Do pobrania
Załącznik Size
Druk deklaracji 554.14 KB
Druk deklaracji 30.71 KB