Rozwój inteligencji emocjonalnej | Konstancin-Jeziorna

Rozwój inteligencji emocjonalnej

Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego uczniów Zespołów Szkół nr 2 i nr 4 w gminie Konstancin-Jeziorna.

Źródła finansowania: fundusze strukturalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; budżet państwa oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu był rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wykształcenie postaw obywatelskich, a także rozwój potencjału intelektualnego uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie oraz Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie. Cel ten został zrealizowany poprzez prowadzenie i udział uczniów w zajęciach w ramach warsztatów psychologicznych i dziennikarskich.

Projekt stanowił rozszerzenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów poprzez wykształcenie umiejętności:

 • planowania i organizowania własnej nauki;
 • prezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
 • rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji w sposób twórczy;
 • posługiwania się metodami i technikami negocjacyjnymi w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych;
 • kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich zdobywali umiejętności w zakresie:

 • zdobywania i przetwarzania informacji;
 • kompetencji językowych niezbędnych w pracy dziennikarza;
 • posługiwania się warsztatem dziennikarskim, pracy w zespole redakcyjnym;
 • zasad komunikacji masowej;
 • krytycznego postrzegania mediów i wykształcenie mechanizmów obronnych przed agresją w mediach;
 • przyjmowania postaw asertywnych wobec przekazów medialnych i reklamy;
 • przyjmowania postaw obywatelskich i prodemokratycznych.

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2013 r. W warsztatach psychologicznych wzięło udział ponad 500 uczniów obydwu zespołów szkół, zaś w warsztatach dziennikarskich prawie 100 uczniów Zespołu Szkół nr 2.

Wartość projektu: 245 903,00 zł

 

logo