Budżet gminy na 2022 rok przyjęty przez Radę Miejską | Konstancin-Jeziorna

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty przez Radę Miejską

17-12-2021

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w środę (15 grudnia) zatwierdziła budżet gminy na 2022 rok. Dochody samorządu w przyszłym roku wyniosą 178,1 mln zł, a wydatki 210,7 mln zł. Za przyjęciem budżetu było 17 radnych, przeciwko – 1.

Projekt planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 r. przez kilka tygodni był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas których rajcy zapoznali się z dokumentem. Mogli też zgłaszać swoje wnioski. Zostały one rozpatrzone i poddane pod głosowanie na 34. sesji RM, która odbyła się w minioną środę (15 grudnia). I tak konstancińscy rajcy zdecydowali m.in. o przeznaczeniu 300 tys. zł z Konstancińskiego Roweru Miejskiego na budowę ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – ta zmiana jest równoznaczna z likwidacją systemu wypożyczalni jednośladów w naszym mieście.

Radni niemal jednomyślni

Projekty uchwały budżetowej na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, którzy podczas sesji niemal jednogłośnie przyjęli oba dokumenty z autopoprawką. „Za” było 17. z 21. obecnych na sesji rajców, przeciwko – 1, trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. – Dziękuję radnym za podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok – powiedział po głosowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – To powoduje, że praktycznie od jutra rozpoczynamy jego realizację, a wszystko po to, aby spełnić oczekiwania naszych mieszkańców.

Budżet w liczbach

Budżet gminy na 2022 r. zakłada dochody w kwocie 178,1 mln zł. Głównie składają się na nie wpływy m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości. Po stronie wydatków zaplanowano 210,7 mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 68 mln zł, czyli o blisko 7 mln więcej niż w roku bieżącym.

Pozostałe planowane wydatki to m.in. (kwoty w przybliżeniu):

 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28,3 mln zł;
 • transport i łączność – 23 mln zł;
 • administracja publiczna – 20,3 mln zł;
 • rodzina – 19,1 mln zł, z czego 11 mln zł to świadczenia społeczne – rządowy program „500+”;
 • rolnictwo i łowiectwo – 12,5 mln zł;
 • pomoc społeczna – 10 mln zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,6 mln zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 mln zł;
 • gospodarka mieszkaniowa – 3,2 mln zł;
 • kultura fizyczna – 2,9 mln zł.

Wydatki inwestycyjne

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć ponad 39,5 mln zł. Realizowane będą duże i wielomilionowe przedsięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Na liście tych najdroższych znalazły się m.in.:

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej oraz północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 9,9 mln zł;
 • przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 8,1 mln zł;
 • przebudowa dróg w Czarnowie – 2 mln zł;
 • budowa ul. Wagarowej w Słomczynie – 1,8 mln zł;
 • przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – 1,5 mln zł;
 • przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 1,3 mln zł;
 • projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – 700 tys. zł;
 • budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 629 tys. zł;
 • dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna – 600 tys. zł.

Deficyt i zadłużenie

Budżet na 2022 r. zakłada również 32,6 mln zł deficytu, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (8,7 mln zł), niewykorzystanych  środków pieniężnych na rachunku bankowym (7,4 mln zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 12,4 mln zł) oraz obligacji komunalnych (4,1 mln zł). Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2022 r. ma wynieść ok. 16 mln zł.

Autor
Patryk Siepsiak