Kolejny konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie | Konstancin-Jeziorna

Kolejny konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie

10-06-2024

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. To już piąty nabór na to stanowisko, w ciągu ostatniego roku. Dokumenty aplikacyjne kandydaci mogą składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy do 19 czerwca br.

Gmina Konstancin-Jeziorna od ponad roku poszukuje dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Cztery poprzednie konkursy (3 w 2023 r. i 1 w 2024 r.) zakończyły się niepowodzeniem. W środę (5 czerwca br.) burmistrz Michał Wiśniewski ogłosił kolejny nabór.  

Wymagania

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578). 

Przede wszystkim wymagane jest:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata;
 • poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   

Termin składania dokumentów

Kandydaci na złożenie dokumentów aplikacyjnych mają czas do 19 czerwca br. (do godz. 15.00). Można je dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (w poniedziałki w godz. 9.00–17.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00) lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie” (liczy się data wpływu do magistratu). Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zakresu obowiązków oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć aplikując na ww. stanowisko, znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

Autor
Anna Błażewicz-Orczykowska

Najnowsze aktualności

 • Mapa z lotu ptaka z zaznaczoną drogą, która będzie remontowana

  Remont ul. Prawdziwka, dwa dni utrudnień w ruchu

  Przed nami spore utrudnienia, spowodowane remontem ul. Prawdziwka. W poniedziałek (24 czerwca) droga – od ul. Muchomora do granicy z Konstancinem-Jeziorną – będzie frezowana, a we wtorek zaplanowano układanie nowej nawierzchni. W tym dniu ulica na wspomnianym odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • uczniowie na zakończenie roku szkolnego

  Życzymy udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji

  Na ten dzień czekał każdy uczeń. W piątek (21 czerwca) rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii i rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.