Ostatnia sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna tej kadencji | Konstancin-Jeziorna

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna tej kadencji

26-03-2024

Przypominamy. 27 marca (w środę) odbędzie się ostatnia sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna tej kadencji. Początek posiedzenia o godz. 10.00. Radni m.in. będą głosować nad projektami 21 uchwał oraz wybiorą ławników sądowych. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na esesja.tv.

67. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. Będzie to ostatnia sesja tej kadencji. W programie posiedzenia, które zwołano na 27 marca, znalazło się aż 35 punktów.

Co na posiedzeniu?

Podczas środowej sesji, radni miejscy będą głosować nad projektami uchwał w sprawach m.in.: zmian uchwały budżetowej na rok 2024 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2030, nabycia do zasobu nieruchomości gminy prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn, uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto rajcy wybiorą ławników sądowych na nową kadencję.

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 62., 63. i 65. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Przedstawienie przez zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających opinii na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024–2027 w wyborach uzupełniających.
 11. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie i  odczytanie protokołu z głosowania.
 12. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i  odczytanie protokołu z głosowania.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024–2027 w wyborach uzupełniających.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2030.
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 19. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczenia wykonywania takich usług.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Konstancin-Jeziorna.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 41/28 z obrębu 00-10  Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 9 w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4 z obrębu 01-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 38 z obrębu 00-09 Kawęczyn.
 26. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie odszkodowania za działkę gruntu numer 29/11 z obrębu 03-01 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie użyczenia od „Fundacji na rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim” nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Stefana Żeromskiego 4, oznaczonej jako działka o nr ewid. 19 z obrębu 03-13.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/8/62/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 29. Projekt uchwały w sprawie posadowienia obiektu upamiętniającego członków społeczności żydowskiej z terenu gminy Konstancin-Jeziorna oraz pamięci Polaków niosących im pomoc podczas okupacji niemieckiej.
 30. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 675/8/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę o nr ewid. 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
 31. Projekt uchwały w sprawie  opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na działce o nr ewid. 93 z obrębu  03-13 położonej w mieście Konstancin-Jeziorna.
 32. Projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1.
 33. Projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w internecie (esesja.tv). Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek
Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 67. sesji Rady Miejskiej 1.01 MB

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze z gradem

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek (18 czerwca) dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje od godz. 16.35 do godz. 19.30. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Droga asfaltowa, na poboczach drzewa

  Nowy asfalt na ul. Prawdziwka, utrudnienia na czas remontu

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy planuje w dniach 24–25 czerwca wymianę nawierzchni ul. Prawdziwka. W związku z tym droga na odcinku od ul. Bartosza Głowackiego w Kierszku do ul. Borowej w Konstancinie-Jeziornie będzie zamknięta dla ruchu.