Powakacyjna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Powakacyjna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

06-09-2023

W środę (6 września) odbędzie się 58. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Radni rozpatrzą kilkanaście projektów uchwał, w tym te dotyczące m.in. wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz przystąpienia do sporządzenia kilku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Początek obrad o godz. 10.00.

Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w środę (6 września). W jej programie znalazło się aż 36 punktów.

Co na posiedzeniu?

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 roku; regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina; oraz w sprawie nabycia, sprzedaży i dzierżawy kilku gminnych nieruchomości. 

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 55. i 57. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu  budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Konstancin-Jeziorna.
 13. Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 680/VIII/55/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 20/1 z obrębu 0004 Czarnów.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego, stanowiącej części działek ewidencyjnych numer 210/1 i 210/2 z obrębu 03-23.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 675/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 1769  z obrębu ewid. 0001 w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 32 z obrębu ewid. 01-24 w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ewid. 10/24 i 10/25 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 93 z obrębu 03-13  w Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy A uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 1 z obrębu ewid. 00-13 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 67/3 z obrębu ewid. 00-13 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy A uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ewid. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
 27. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czernidła w gminie Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Okrzeszyn w gminie Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela.
 31. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5.
 32. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 1.
 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 891/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 125/2023).
 35. Korespondencja.
 36. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja tradycyjnie będzie transmitowana na żywo w internecie (esesja.tv). Materiały sesyjne są dostępne na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio
Do pobrania
Załącznik Size
Porządek 58. sesji Rady Miejskiej 102.04 KB

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa - na niebieskim tle napis ostrzeżenie hydrologiczne i alert meteo

  Alert meteo pierwszego stopnia: Silny deszcz z burzami

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę (13 lipca) dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Alert obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 9.00 w niedzielę (14 lipca).
 • Mapa ulica

  Remont nawierzchni drogi 724, pięć dni utrudnień w ruchu

  Uwaga kierowcy i pasażerowie autobusu linii 742. W dniach 16–20 lipca remontowana będzie droga wojewódzka nr 724 – na odcinku od ul. Łyczyńskiej (okolice Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie) do ul. Od Lasu. Będą duże utrudnienia – najpierw ruch wahadłowy, a potem całkowite zamknięcie drogi.