Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. | Konstancin-Jeziorna

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

15-11-2021

Rada Miejska uchwaliła Program współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. To jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W programie określone są m.in.: cele, zasady i formy współpracy konstancińskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Dokument wskazuje też priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań.

Na liście zadań znalazły się te z zakresu m.in.: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska; turystyki i krajoznawstwa.

Najnowsze aktualności

  • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

    Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

    Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
  • Mapka. Widok działki obrysowanej zieloną linią z góry.

    Działka przy ul. Wilanowskiej czeka na nowego właściciela

    Gmina Konstancin-Jeziorna sprzedaje – w drodze przetargu nieograniczonego – działkę niezabudowaną przy ul. Wilanowskiej, o powierzchni ponad 4 tys. 620 ha. Grunt trafi pod młotek 4 grudnia 2023 r. Jego cena wywoławcza to 25 mln zł.