Projekt budżetu na 2023 rok przekazany do Rady Miejskiej | Konstancin-Jeziorna

Projekt budżetu na 2023 rok przekazany do Rady Miejskiej

16-11-2022

178,9 mln zł dochodów i 222,9 mln zł wydatków oraz deficyt na poziomie 43,9 mln zł – tak ma wyglądać przyszłoroczny budżet gminy Konstancin-Jeziorna. We wtorek (15 listopada) jego projekt został złożony do przewodniczącej Rady Miejskiej. Teraz będzie opiniowany na komisjach merytorycznych.  

Niższe wpływy z PIT, wyższe ceny energii, rosnąca płaca minimalna i inflacja na poziomie prawie 18 proc. – to główne wyzwania dla przyszłorocznych budżetów polskich samorządów, w tym gminy Konstancin-Jeziorna.

Dochody i wydatki

Zakładane w projekcie budżetu przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 178 944 280 zł, w tym bieżące – 163 081 827 zł, co stanowi 91 proc. dochodów ogółem oraz majątkowe w kwocie 15 862 453 zł (9 proc. dochodów ogółem) i pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, sprzedaży gminnych nieruchomości, subwencji ogólnej oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Po stronie wydatków zaplanowano 222 906 962 zł, w tym bieżące – 177 008 647 zł (79 proc. wydatków ogółem) i majątkowe – 45 898 315 zł (21 proc.), z przeznaczeniem m.in. na: 

 • oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 76 336 759 zł;
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 37 845 168 zł;
 • transport i łączność – 24 151 722 zł;
 • administrację publiczną – 22 405 566 zł;
 • pomoc społeczną – 14 576 357 zł;
 • rolnictwo i łowiectwo – 12 336 000 zł;
 • rodzinę – 8 903 395 zł;
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6 468 005 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 139 135 zł;
 • kulturę fizyczną – 3 513 236 zł;
 • gospodarkę mieszkaniową – 3 435 280 zł;
 • ochronę zdrowia – 1 360 000 zł.

Inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć blisko 46 mln zł, to więcej niż w projekcie budżetu na 2022 r. Realizowane będą duże i wielomilionowe przedsięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Oto niektóre z nich:

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – 7,5 mln zł (3 mln zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 • budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (zadanie wieloletnie) – 7 mln zł;
 • przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (zadanie wieloletnie) – 7 mln zł (6,2 mln zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 • przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie (zadanie wieloletnie) – 4,6 mln zł;
 • przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (zadanie wieloletnie) – 4 mln zł;
 • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (zadanie wieloletnie) – 3,9 mln zł (3,6 mln zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Deficyt

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada również 43 962 682 zł deficytu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (27 874 404 zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9 656 605 zł), obligacji komunalnych (6 350 000 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (81 673 zł).

Dyskusja na komisjach

Projekty uchwały budżetowej na 2023 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2030, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, (do pobrania poniżej) we wtorek (15 listopada) zostały złożone w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Teraz będą omawiane i opiniowane przez radnych na stałych komisjach merytorycznych. Głosowanie nad projektem budżetu planowane jest na ostatniej w tym roku sesji RM – 21 grudnia.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Duża sala, na krzesłach siedzi około 40 osób

  Mieszkańcy i właściciele działek postulują zmianę trasy…

  Właściciele nieruchomości, na których planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Gass do Elektrociepłowni Siekierki, sprzeciwiają się proponowanemu przebiegowi inwestycji. Ich postulaty, m.in. o wyznaczenie nowych wariantów tras, władze gminy przekazały wojewodzie mazowieckiemu.
 • Wejście do pomieszczenia, w który siedzą osoby.

  Wybory 2024: Skład i harmonogram pracy Miejskiej Komisji…

  Znamy skład oraz harmonogram pracy na najbliższe dni Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie, która będzie czuwać nad przebiegiem wyborów samorządowych w naszej gminie. Jej siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.