Pieniądze dla organizacji pozarządowych podzielone | Konstancin-Jeziorna

Pieniądze dla organizacji pozarządowych podzielone

10-03-2023

Burmistrz Konstancina-Jeziorny przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2023. Łącznie do organizacji pozarządowych trafi blisko 103 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację 18 projektów adresowanych do mieszkańców naszej gminy.  

Corocznie konstanciński samorząd ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Tegoroczny nabór prowadzony był od 20 stycznia do 17 lutego z podziałem na zadania z różnych obszarów działania gminy: kultura fizyczna; turystyka i krajoznawstwo; ratownictwo i ochrona ludności; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, integracja społeczna; ochrona środowiska oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wszystkie oferty oceniła komisja powołana przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. W piątek (10 marca) poznaliśmy wyniki konkursu. Przyznano 18 dotacji, w łącznej kwocie 102 890 zł, na realizację różnorodnych przedsięwzięć przeznaczonych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. 

Wyniki konkursu ofert

Zakres zadania: Kultura fizyczna

 • Organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych:
  • IKS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) – 3,7 tys. zł (koszykówka na wózkach);
  • IKS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) – 8 tys. zł (pływanie);
  • KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej (Konstancin-Jeziorna) – 7 tys. zł (puchar burmistrza);
  • KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej (Konstancin-Jeziorna) – 8 tys. zł.
    
 • Organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w sołectwach:
  • KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej (Konstancin-Jeziorna) – 8 tys. zł.
    
 • Organizacja wydarzenia promującego zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną:
  • Stowarzyszenie Healthy Events Monafit (Piaseczno) – 4,3 tys. zł.   
  • ZHP Chorągiew Stołeczna (Warszawa) – 2,5 tys. zł.

Zakres zadania: Turystyka i krajoznawstwo

 • Organizacja jednodniowych wycieczek, rajdów pieszych, rowerowych, gier miejskich:
  • ZHP Chorągiew Stołeczna (Warszawa) – 4 tys. zł;
  • Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin” – 6 tys. zł.

Zakres zadania: Ratownictwo i ochrona ludności

 • Organizacja przedsięwzięć obejmujących działania edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:
  • ZHP Chorągiew Stołeczna (Warszawa) – 4 tys. zł.

Zakres zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • Organizacja dla dzieci i młodzieży przedsięwzięć edukacyjnych związanych z popularyzacją historii Polski w formie: konkursów, prelekcji, wykładów, lekcji muzealnych, gier terenowych itp.:
  • ZHP Chorągiew Stołeczna (Warszawa) – 3 tys. zł.
    
 • Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz działania integracyjne środowisk kombatanckich:
  • Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina (Konstancin-Jeziorna) – 7 tys. zł.

Zakres zadania: Integracja społeczna

 • Organizacja spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży, Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych „Oni są” (Słomczyn) – 14 280 zł (hipoterapia i alpakoterapia) – 5 520 zł (arteterapia).

Zakres zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Organizacja projektów obejmujących różne przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjno-kulturalne w formie: warsztatów, wystaw, widowisk, itp.:
  • Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego (Stare Babice) – 4 440 zł;
  • ZHP Chorągiew Stołeczna (Warszawa) – 3 150 zł.

Zakres zadania: Ochrona środowiska

 • Organizacja szkoleń, warsztatów i wystaw kształtujących świadomość ekologiczną w zakresie ochrony wody, powietrza, selektywnej zbiórki odpadów i alternatywnych źródeł energii:
  • ZHP Chorągiew Stołeczna (Warszawa) – 5 tys. zł;
  • Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin” (Konstancin-Jeziorna) – 5 tys. zł.
Autor
Patryk Siepsiak