Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7 – trzeci przetarg | Konstancin-Jeziorna

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7 – trzeci przetarg

14-01-2022

Wyciąg z ogłoszenia burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 w obrębie 03-12 o powierzchni 0,3316 ha.

 • Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 50 obręb 03-12 o pow. 0,3316 ha
 • Położenie: Konstancin-Jeziorna, ul. Mickiewicza 7
 • Numer KW: WA5M/00252869/2
 • Cena  wywoławcza: 2 100.000,00 zł
 • Wysokość wadium: 210 000,00 zł (od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10% zgodnie z podjętą uchwałą nr 109/8/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 685 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części).

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej w Konstancinie-Jeziornie. Na działce znajduje się budynek mieszkalny willa Biała, który został wpisany wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – pierwszy etap, położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN, na którym ustala się:

 • przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 • przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych.

Przetarg

Przetarg odbędzie się 21 marca 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta  i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

 • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11.10.2021 r.
 • Drugi przetarg odbył się w dniu 27.12.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2022 r. (data uznania rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna pod nr tel. 22 48 42 385 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna i na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd/Urząd Miasta i Gminy/Sprzedaż nieruchomości.

Autor
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Najnowsze aktualności

 • Włączone telewizory ustawione na stole, z wyświetlonymi na ekranie grami dla dzieci.

  Nowy sprzęt multimedialny w świetlicy środowiskowej

  Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży przy ul. Anny Walentynowicz 24 w Konstancinie-Jeziornie została doposażona w nowy sprzęt multimedialny. Gmina zakupiła ze środków własnych m.in. telewizory oraz konsole do gier.
 • zdjęcie – chłopak niesie karton, mężczyzna w samochodzie na pace czeka na ładunek

  Zbiórka latarek, baterii i żywności – pomoc dla Ukrainy

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie do piątku (2 grudnia) prowadzi zbiórkę dla Ukrainy. Potrzebne są m.in. latarki, baterie, świece i żywność pakowana hermetycznie. Rzeczy trafią do Liceum Krzemienieckiego, które przekaże je dalej mieszkańcom oraz żołnierzom na froncie.