Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój gminy | Konstancin-Jeziorna

Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój gminy

28-03-2024
W ramach „Laboratoriów przyszłości” szkoły wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt, m.in. drukarki 3D

Gmina Konstancin-Jeziorna skutecznie pozyskuje fundusze zewnętrze, zarówno krajowe, jak i unijne. W trakcie trzech ostatnich kadencji samorząd otrzymał prawie 79,4 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowano wiele inwestycji i projektów, które wpłynęły na polepszanie warunków życia mieszkańców.

Konstancin-Jeziorna od wielu lat jest w gronie najbogatszych gmin w kraju. Z jednej strony jest to prestiż, z drugiej – przekleństwo, bo wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnik G, utrudnia samorządowi skuteczne ubieganie się o zewnętrzne środki na rozwój gminy. Mimo to w latach 2011–2024 do miejskiej kasy trafiło prawie 79,4 mln zł dotacji na realizację rozmaitych projektów – zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. miękkich – społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

Edukacja

Gro zadań realizowanych było w konstancińskich placówkach oświatowych. W 2011 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w projekcie „Daj szansę matematyce, pomyśl o ekologii: Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (ponad 99,2 tys. zł dotacji). W latach 2011–2013 szkoły nr 2 i 4 realizowały projekt „Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego”, na który gmina otrzymała ponad 245,9 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki dotacji w wysokości ponad 245,4 tys. zł swoje kompetencje w zakresie nauki języka angielskiego rozwijali uczniowie i nauczyciele Dwójki. W szkołach podstawowych był również realizowany program „Dziecięca akademia przyszłości”. Ponad 18 tys. zł wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umożliwiło sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci. Gmina była też beneficjentem programu „Maluch” Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2015–2021 otrzymała ponad 826,6 tys. zł na zapewnienie opieki dla najmłodszych dzieci w wieku do 3 lat.

W konstancińskich szkołach były realizowane programy „Cyfrowa szkoła” (139,9 tys. zł) oraz „Radosna szkoła” (520,7 tys. zł), w ramach których m.in. zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i komputery oraz zbudowano lub zmodernizowano place zabaw. W czasie pandemii COVID-19 samorząd uzyskał również wsparcie na zdalne nauczanie o łącznej wysokości 234 tys. zł. Ponad 519,6 tys. zł pozyskała gmina w ramach „Laboratoriów przyszłości” – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki tym pieniądzom sześć szkół podstawowych wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił zajęcia oraz pomógł w odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań uczniów. Natomiast w ramach programu „E-usługi dla Mazowsza” gmina otrzymała ponad 1,81 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych we wszystkich podstawówkach.

Dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych w placówkach oświatowych zostały zrealizowane również kosztowne zadania inwestycyjne. Największym z nich była budowa Gminnego Żłobka nr 1 na osiedlu Mirków, na którą samorząd w 2013 r. otrzymał ponad 1,43 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Przy udziale środków zewnętrznych wykonano też termomodernizację budynku SP nr 2 przy ul. Stefana Żeromskiego (2016 r., ponad 265 tys. zł dotacji unijnej) oraz budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (2014 r., 600 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Inwestycje na zabytki

W 2010 r. samorząd uzyskał ponad 3 mln zł z UE na adaptację zabytkowej willi Hugonówka przy ul. Mostowej, w której mieści się obecnie Konstanciński Dom Kultury. Natomiast prawie 3,3 mln zł dotacji przeznaczono na termomodernizację Jedynki przy ul. Wojewódzkiej oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej. Dzięki wsparciu z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, w sumie 600 tys. zł, w zabytkowych kościołach św. Józefa Oblubieńca NMP na Mirkowie oraz Wniebowzięcia NMP przy ul. Józefa Piłsudskiego przeprowadzone zostaną prace renowacyjne. Innym zabytkiem, który został wyremontowany przy wsparciu środków zewnętrznych, była willa Gryf przy ul. Jana Sobieskiego. W 2020 r. gmina na adaptację budynku na cele publiczne otrzymała ponad 1,4 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na wodociągi i kanalizację

Największe wsparcie zewnętrzne nasz samorząd dostał na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. W sumie w latach 2015–2023 dotacje na realizację 5 projektów wyniosły łącznie ponad 43 mln zł – najwięcej, bo ponad 21,2 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę sieci na terenie Skolimowa. 5 mln zł z „Polskiego Ładu” przeznaczono na inwestycje w rejonie południowych sołectw gminy, a dzięki wsparciu z programu „Klimatyczne uzdrowiska” NFOŚiGW do gminnej kasy wpłynęło kolejne 5 mln zł na budowę sieci wodociągowej. W 2022 r. gmina pozyskała ponad 3,9 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we wschodnich sołectwach, a w 2022 aż 8 mln zł – w ramach „Polskiego Ładu” – na rozbudowę wodociągu i kanalizacji w Słomczynie.

Sport i rekreacja

Przy wsparciu środków zewnętrznych, w wysokości 185 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w 2014 r. przy ul. Bielawskiej powstał kompleks sportowo-rekreacyjny z boiskiem, skateparkiem, ścianką wspinaczkową i siłownią plenerową. W latach 2018–2020 konstanciński samorząd otrzymał w sumie 33,5 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Urzędu Marszałkowskiego na: wymianę nawierzchni na placu zabaw w Słomczynie, doposażenie placu zabaw w Ciszycy, budowę boisk wielofunkcyjnych w Kawęczynie i w Habdzinie. Dotacja w wysokości prawie 38,3 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego umożliwiła organizację cyklu wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych, popularyzujących walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze gminy Konstancin-Jeziorna. Zwiedzanie naszej gminy z przewodnikami cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości uzdrowiska. W latach 2019–2023 UM przyznał gminie w sumie 91 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców na remonty na terenie ROD „Papirus” przy ul. Literatów.

Wsparcie dla OSP

Jednym z beneficjentów funduszy zewnętrznych były również gminne Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki dotacjom z kilku programów Urzędu Marszałkowskiego strażacy otrzymali w sumie ponad 300 tys. zł. W latach 2020–2022 uzyskano dofinansowanie na zakupy wyposażenia dla OSP w Opaczy (10 tys. zł), w Słomczynie (10,7 tys. zł), w Bielawie (30,4 tys. zł) oraz jednostki w Bielawie (10 tys. zł). Ponadto 200 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowych wozów dla OSP Konstancin-Jeziorna i OSP Słomczyn. Dofinansowanie na zakup pojazdów dla OSP uzyskano również z rządowego Funduszu Sprawiedliwości – w sumie 180 tys. zł dotacji, w ramach której zakupiono m.in. quada ratowniczego dla OSP Gassy. W 2015 r. w naszej gminie powstał system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Środki unijne pozyskane na ten cel wyniosły ponad 144,6 tys. zł.

Bezpieczeństwo i środowisko

Poprawie bezpieczeństwa oraz ochronie środowiska w gminie Konstancin-Jeziorna służyło również wsparcie finansowe zdobyte z programów Urzędu Marszałkowskiego: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – wynajem platformy do badania składu dymu i powietrza” – 24 tys. zł, oraz inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła – 168 tys. zł; „Mazowsze dla czystego powietrza – usługi kominiarskie w gminie” – 5,1 tys. zł oraz edukacja ekologiczna mieszkańców – prawie 2,5 tys. zł; „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – monitoring w Kawęczynku” – 10 tys. zł. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających szkodliwy azbest w latach 2015–2022 były realizowane również przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina otrzymała na ten cel prawie 88 tys. zł z WFOŚiGW. W tym roku samorząd dostał też 20 tys. zł na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Cyfrowy Konstancin

Unijne fundusze umożliwiły także rozwój e-usług w konstancińskim magistracie oraz poprawiły dostęp mieszkańców gminy do nowoczesnych technologii, ułatwiających codzienne życie. W 2013 r. gmina zrealizowała dwuetapowy projekt „Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego”. W ramach projektu 150 rodzin otrzymało komputery z dostępem do internetu oraz przeszło szkolenia z podstaw obsługi sprzętu. Ponadto 110 komputerów trafiło do szkół i bibliotek. Dotacje uzyskane na ten cel wyniosły w sumie ponad 1,77 mln zł. W 2017 r. Konstancin-Jeziorna wraz z 25 gminami w sąsiedztwie stolicy przystąpił do Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem projektu, na realizację którego samorząd otrzymał prawie 519,6 tys. zł, było upowszechnianie nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku. W 2018 r. nasz magistrat otrzymał ponad 648,5 tys. zł z Unii Europejskiej na rozwój usług cyfrowych. Natomiast w 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa wsparło gminny budżet dotacją w wysokości 74,2 tys. zł na realizację projektu „Publiczny internet dla każdego”. Na terenie gminy powstała sieć blisko 70 publicznych hotspotów.

Drogi i oświetlenie

W latach 2020–2023 samorząd uzyskał dofinansowanie zewnętrzne na 11 inwestycji drogowych na łączną kwotę 16,8 mln zł. Najkosztowniejszą z nich była rozbudowa ul. Powsińskiej w Bielawie. Gmina otrzymała na ten cel aż 13,25 mln zł dotacji z rządowego programu „Polski Ład”. Blisko 3 mln zł wsparcia udało się pozyskać na rozbudowę dróg w Czarnowie (m.in. ul. Diamentowej i ul. Topazowej) – 983,8 tys. zł przekazał Urząd Wojewódzki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 2 mln zł pochodziły z Polskiego Ładu. Gmina z powodzeniem ubiegała się również o wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza, dedykowane terenom wiejskim. Z dofinansowaniem zrealizowano m.in.: oświetlenie drogowe w Parceli (10 tys. zł), oświetlenie w Kępie Oborskiej (8,4 tys. zł), modernizację drogi w Obórkach (115 tys. zł), budowę drogi na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej w Konstancinie-Jeziornie (237,7 tys. zł), przebudowę oświetlenia drogowego w Kierszku (10 tys. zł) oraz w Borowinie (10 tys. zł) i Kawęczynie (10 tys. zł), a także remont drogi w Kierszku (157,5 tys. zł).

Środki dla seniorów

W latach 2021–2023 gmina Konstancin-Jeziorna pozyskała środki zewnętrzne na realizację 5 projektów skierowanych do najstarszych mieszkańców naszej gminy. Samorząd przystąpił do rządowego programu Senior+ i otrzymał łącznie 254 tys. zł na utworzenie i funkcjonowanie miejsca spotkań seniorów na osiedlu Mirków. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego w latach 2022–2023 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł zorganizować ćwiczenia prozdrowotne dla seniorów (w sumie 48,8 tys. zł dotacji), a także odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Wrzosowiska (29,9 tys. zł dofinansowania).

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych można znaleźć na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl zakładka: Samorząd/Fundusze zewnętrzne.

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

  • Osoba wrzucająca kartkę do urny do głosowania

    Druga tura wyborów burmistrza – każdy głos jest ważny

    W niedzielę (21 kwietnia) mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czeka wyborcza dogrywka. W drugiej turze o urząd burmistrza ubiega się dwóch kandydatów, którzy dwa tygodnie temu uzyskali najwięcej głosów. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00–21.00.
  • Grafika wektorowa, na czerwonym tle napis: Rada Miejska Konstancin-Jeziorna

    Znamy termin pierwszej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji

    7 maja odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dziewiątej kadencji. Zostaną na niej zaprzysiężeni nowi radni oraz burmistrz gminy. Na posiedzeniu poznamy też nazwiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00.